แปลเอกสารไทย <-> อังกฤษ และรับรองคำแปล

บริการ: - แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (หน้าละ 600 บาท) - รับรองคำแปลถูกต้อง (Certfied Correct Translation) มีตราประทับและใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพนักแปลในนามสมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAProTI) เพิ่มค่าตราประทับเอกสารชุดละ 300 บาท - รับรองเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Service Attorney) เป็นผู้สอบผ่านจากสภาทนายความ และเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAProTI) ประเภทเอกสาร: - นิติกรรมและสัญญา - เอกสารราชการ เอกสารงานปกครอง เอกสารกฎหมายธุรกิจ - คู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ คู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์ - เอกสารยา เนื้อหาสุขภาพ เอกสารโรงพยาบาล - คู่มือพนักงาน เอกสารฝ่ายบุคคล เอกสารแรงงาน (ศาลแรงงาน การจ้างงาน) - และเอกสารอื่น ๆ อีกมากมาย (สอบถามเพิ่มเติมได้) วิธีการรับและส่งงาน: 1. ลูกค้าสามารถส่งเนื้อหามาให้พิจารณาได้ 2. ตกลงกำหนดวันส่งงานให้ลูกค้า (ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาของต้นฉบับที่จะให้แปล หากมีจำนวนมาก สามารถตกลงจำนวนวันที่งานจะเสร็จได้) 3. ส่งไฟล์ได้ทั้ง Microsoft Word, Excel และ Power Point หมายเหตุ: นายจ้างสามารถทักแช็ตขอดูประวัติการทำงานเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารไทย <-> อังกฤษ และรับรองคำแปล

  • 1. ลูกค้าส่งต้นฉบับงานแปลมาให้ประเมินราคา และตกลงระยะเวลาในการทำงาน
  • 2. เมื่อส่งมอบงานตามตกลงแล้ว ให้นายจ้างตรวจสอบงานแปล เพื่อดูว่า ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ เช่น อาจอยากแก้ไขคำเฉพาะ ฯลฯ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ยินดีรับแก้ไขไวยากรณ์และส่วนบกพร่องตามที่ลูกค้าต้องการจนกว่าจะพอใจ แต่จะไม่รับแก้ไขหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับภายหลัง - แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง - เพื่อรักษาความลับของลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ต้นฉบับจะเก็บไว้ 14 วัน เท่านั้น - ในกรณีที่มีการประทับตราและรับรองคำแปลถูกต้อง (Certified Correct Translation) ผู้ว่างจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด (ประทับตราเอกสารชุดละ 300 บาท)

ฟรีแลนซ์
Wanitcha

นักแปลและล่ามอาชีพ ระดับ 3 (ปว. และ ลว.3) ด้านกฎหมายและการแพทย์ สังกัดสมาคมวิชาชีพ SEAProTI, อาจารย์สอนแปลและล่ามวิชาชีพ เน้นสาขานิติภาษาศาสตร์, ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้ประนอมข้อพิพาท ประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และอาจารย์พิเศษวิชาสัทธศาสตร์ภาษาอังกฤษ

01/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน