specialist

คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีแพ่ง-อาญา จัดการมรดก ฯลฯ ร่างสัญญา

สอบถามก่อนได้ครับ เบื้องต้นยังไม่มีค่าใช้จ่าย 1. รับปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้น และให้ความเห็นทางกฎหมาย 2. ด้านอรรถคดีหากมีความประสงค์ต้องการ ใช้สิทธิทางศาล เช่น - คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ - คดีมีข้อพิพาท เช่น คดีแรงงาน(เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ฯลฯ) , บัตรเครดิต ละเมิด ฟ้องหย่า ผิดสัญญาต่างๆ อาญาเช็ค คดีผู้บริโภค คดีปกครอง , คดีแพ่ง-อาญา ฯลฯ - ทนายฯสามารถยื่นฟ้องผ่านระบบ E-filing และ/หรือ ติดตามคดีผ่านระบบ CIOS ได้ครับ 3. การบังคับคดี เช่น ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี แจ้งยึด-อายัด ขายทอดตลาด ฯลฯ 4. เอกสารทางกฎหมาย เช่น ออกโนติส , ร่างสัญญา ตรวจสัญญา , อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ฯลฯ 5. งานทะเบียน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฯ ฯลฯ เป็นต้น *หมายเหตุ - สามารถแก้ไขงานได้ตลอดระยะเวลาจ้าง - เรื่องคดีความ จำเป็นต้องแจงข้อเท็จจริงทั้งหมด จะได้วางรูปคดีได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดราคา - ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ปริมาณเอกสาร โดยจะประเมินให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ โดยคิดราคาอย่างสมเหตุสมผล - ราคาไม่รวม ค่าธรรมเนียมศาลและกรณีออกนอกเขตกรุงเทพฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีแพ่ง-อาญา จัดการมรดก ฯลฯ ร่างสัญญา

  • 1. สอบถามเบื้องต้นฟรี ทิ้งข้อความโดยแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงที่จะปรึกษาได้เลย โดยทนายจะติดต่อกลับ และประเมินค่าใช้จ่ายให้พิจารณา(ผ่านช่องทางแชท)
  • 2. แจ้งขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
งานด้านอรรถคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ตัวแทนไกล่เกลี่ยฯ เริ่มต้น 5,900 บาท คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ (ไม่มีผู้คัดค้านฯ) คดีมีข้อพิพาท เช่น - คดีแรงงาน (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ฯลฯ) , - บัตรเครดิต ละเมิด ฟ้องหย่า ผิดสัญญาต่างๆ เช็ค คดีปกครอง , คดีแพ่ง-อาญา ฯลฯ - คดีอื่นๆสอบถามได้ครับ หมายเหตุ - ราคา ว่าจ้างติดต่อสอบถามกับทนาย ก่อนได้ครับ - ราคา ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ปริมาณเอกสาร โดยจะประเมินให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ - ราคา ไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล และค่ารถกรณีออกนอกเขตกรุงเทพฯ(ถ้ามี)

เอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- หนังสือแจ้งความร้องทุกข์ (เริ่มต้นที่ 500 บาท) -หนังสือบอกกล่าวทวงถาม(โนติส) (เริ่มต้นที่ 999 บาท) - ตรวจสัญญา , ร่างสัญญา (เริ่มต้นที่ 2,900 บาท ขั้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณเอกสาร)

รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ปรึกษาปัญหากฎหมาย ,ให้ความเห็นทางกฎหมาย เช่น - ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ (ไม่มีผู้คัดค้านฯ) - คดีแรงงาน (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ฯลฯ) , - บัตรเครดิต ละเมิด - ฟ้องหย่า ผิดสัญญาต่างๆ เช็ค คดีปกครอง , - คดีแพ่ง-อาญา ฯลฯ - คดีอื่นๆสอบถามได้ครับ ราคาเริ่มต้นที่ครั้งละ 500 บาท ตามความยากง่ายของปัญหา โดยทนายจะประเมินและแจ้งราคาให้พิจารณาก่อนครับ *หมายเหตุ : ภายหลังหากมีการใช้บริการแพ็กเกจ "อรรถคดี" ต่อเนื่อง สามารถนำไปหักในแพ็กเกจ "อรรถคดี" ได้เต็มจำนวน

ฟรีแลนซ์
LawyerTon

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) , เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) , ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีประสบการณ์ทั้งคดีแรงงาน คดีแพ่ง-อาญา คดีปกครอง คดีผู้บริโภค ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล สืบทรัพย์-บังคับคดี ฯลฯ จดเครื่องหมายการค้า , จดทะเบียนบริษัทฯ , จดทะเบียนโอนปืน ร่างสัญญา ตรวจสัญญา ฯลฯ

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
57 ครั้ง
ขายได้
15 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน