ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ประมาณราคาก่อสร้าง พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและใบรับรองของสามัญวิศวกรโยธา (สย.)

ออกแบบ เขียนแบบอาคาร (บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ โรงงาน) จัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมใบรับรองของสามัญวิศวกรโยธา (สย.) และประมาณราคาก่อสร้าง 1. ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ตามความต้องการและตามรูปแบบแปลงโฉนดของเจ้าของ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 2. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้าง พร้อมใบรับรองของสามัญวิศวกรโยธา สำหรับใช้ยื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง 3. รายการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อให้ทราบงบประมาณของโครงการ และการตัดสินใจและตกลงราคาในการจ้างเหมาก่อสร้าง รวมถึงการประสานงานกับธนาคารเพื่อยื่นกู้เงินและกำหนดค่างวดงานก่อสร้าง 4. รับปรึกษางานโครงการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นวางโครงการ พัฒนาที่ดิน จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเดิม ซึ่งจะต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการในการขออนุญาตต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ประมาณราคาก่อสร้าง พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและใบรับรองของสามัญวิศวกรโยธา (สย.)

  • 1. ผู้รับจ้างต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น รูปแบบที่ต้องการให้ออกแบบ โฉนดที่ดินสำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยอาคารที่ต้องการ จำนวนห้องต่างๆ งบประมาณที่มี เพื่อเสนองานออกแบบเขียนแบบเบื้องต้น โดยผู้ว่าจ้างจัดส่งรายละเอียดให้ผู้รับจ้าง ดังนี้ 1.ชื่อและที่อยู่เจ้าของอาคาร 2.สำเนาโฉนดที่ดิน 3.แบบร่างหรือภาพตัวอย่างหรือข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการจะก่อสร้างอาคาร
  • 2. ผู้รับจ้างทำงานตามข้อตกลงในใบเสนอราคาให้แล้วเสร็จ ระหว่างนี้ผู้ว่าจ้างสามารถสอบถามและแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และผู้รับจ้างจะแจ้งความคืบหน้าของงานให้ทราบเรื่อยๆ รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี)
แพ็กเกจ
ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ประมาณราคาก่อสร้าง พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและใบรับรองของสามัญวิศวกรโยธา (สย.)
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

1. แบบก่อสร้าง (แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบระบบสุขาภิบาล และแบบระบบไฟฟ้า) 2. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้าง 3. รายการประมาณราคาก่อสร้าง 4. หนังสือรับรองของสามัญวิศวกรโยธา (สย.) พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยจะกำหนดราคาตามพื้นที่ใช้สอยอาคาร ดังนี้ - พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม. ราคา 10,000 บาท - พื้นที่ 100-150 ตร.ม. ราคา 15,000 บาท - พื้นที่เกิน 150 ตร.ม. ราคาเพิ่ม ตร.ม.ละ 100 บาท

ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. รายการประมาณราคาก่อสร้าง โดยจะกำหนดราคาตามพื้นที่ใช้สอยอาคาร ดังนี้ - พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม. ราคา 2,500 บาท - พื้นที่ 100-150 ตร.ม. ราคา 3,750 บาท - พื้นที่เกิน 150 ตร.ม. ราคาเพิ่ม ตร.ม.ละ 25 บาท

ออกแบบ เขียนแบบอาคาร พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและใบรับรองของสามัญวิศวกรโยธา (สย.)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. แบบก่อสร้าง (แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบระบบสุขาภิบาล และแบบระบบไฟฟ้า) 2. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้าง 3. หนังสือรับรองของสามัญวิศวกรโยธา (สย.) พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยจะกำหนดราคาตามพื้นที่ใช้สอยอาคาร ดังนี้ - พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม. ราคา 7,500 บาท - พื้นที่ 100-150 ตร.ม. ราคา 11,250 บาท - พื้นที่เกิน 150 ตร.ม. ราคาเพิ่ม ตร.ม.ละ 75 บาท

ฟรีแลนซ์
Sitthidej

สามัญวิศวกรโยธา (สย.) รับเขียนแบบ ออกแบบงานอาคาร ประมาณราคางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และรับปรึกษางานโครงการ รวมถึงการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จสมบรูณ์

03/2020
เป็นสมาชิก
96 %
งานสำเร็จ
50 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน