milestone

Call Center

-ให้บริการเป็นตัวแทนรับสายโทรศัพท์แทนผู้ว่าจ้าง เน้นการรับสายเข้า Inbound เท่านั้น รับรองการรับสายครบทุกสายเรียกเข้า ไม่มีการโทรกลับหาลูกค้า -ให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ หรือรายละเอียดธุรกิจตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย กับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของผู้ว่าจ้างอย่างชัดเจน -ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆจากลูกค้าของผู้ว่าจ้าง และช่วยเหลือประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น รวมถึงรายงานปัญหาแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยทันที(ในกรณีฉุกเฉิน) -สรุปรายงานผลการตอบรับจากลูกค้าในสาย รายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามข้อตกลงระยะเวลาการทำงาน -เน้นให้บริการด้วย Service Mind น้ำเสียงเป็นมิตรและเอาใจใส่ลูกค้า -สามารถทำงาน Night Shift ได้ รับสายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ราคาอัตราจ้างข้างต้น สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานตามข้อตกลงกัน ประสบการณ์ การทำงาน Telesale และ Call center มากกว่า 13 ปีขึ้นไป รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ราคาอัตราจ้างข้างต้น สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานตามข้อตกลงกัน หากต้องการให้ทำงานเกิน 8 ชม.ขึ้นไป คิด OT ชม.ละ 100 บาท - หากเป็นงานช่วงเวลากะดึกตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไป คิดเพิ่มเติมชม.ละ 50 บาทจากค่าจ้างปกติ - ราคาที่กล่าวมาข้างต้นเฉพาะการรับสายเท่านั้นค่ะ Inbound ไม่มีการโทรกลับลูกค้า ถ้าต้องโทรหาลูกค้าผู้ว่าจ้างต้องตกลงเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการโทรออกเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Call Center

  • 1. แจ้งระบุรายละเอียดงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอย่างชัดเจนและบรีฟงานกันก่อนเริ่มงานเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง
  • 2. กำหนดระยะเวลาทำงานและค่าจ้างตามที่ตกลงกัน
แพ็กเกจ
รายวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รับสายโทรศัพท์เข้าแทนผู้ว่าจ้างในระยะเวลาที่กำหนดตกลงกันเป็นรายวัน - ให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ หรือรายละเอียดธุรกิจของผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย เน้นการให้บริการตามหน้าที่รับมอบหมาย - รับเรื่องร้องเรียนและช่วยประสานงานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง และแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที(ในกรณีฉุกเฉิน) - รายงานสรุปปัญหาและผลการตอบรับจากลูกค้าในสาย ต่อผู้ว่าจ้างรับทราบเป็นรายวัน - ราคาอัตราจ้างนี้สำหรับการทำงาน 8 ชม.ต่อวัน ช่วงเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับข้อตกลงกัน

รายสัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รับสายโทรศัพท์เข้าแทนผู้ว่าจ้างในระยะเวลาที่กำหนดตกลงกันเป็นรายสัปดาห์ - ให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ หรือรายละเอียดธุรกิจของผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย เน้นการให้บริการตามหน้าที่รับมอบหมาย - รับเรื่องร้องเรียนและช่วยประสานงานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง และแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที(ในกรณีฉุกเฉิน) - รายงานสรุปปัญหาและผลการตอบรับจากลูกค้าในสาย ต่อผู้ว่าจ้างทราบเป็นรายวันและรายสัปดาห์ - ราคาอัตราจ้างนี้สำหรับการทำงาน 8 ชม.ต่อวัน ช่วงเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับข้อตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
ศิริเพ็ญ

เพ็ญค่ะ ประสบการณ์เคยทำงานเป็น Telesale และ Call Center มากกว่า 13ปี ปัจจุบันทำธุรกิจออนไลน์ส่วนตัว และชอบงานออกแบบ Graphic Design

04/2020
เป็นสมาชิก
95 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน