ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรอง ประมาณราคา

1.งานออกแบบ เขียนแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือ เพื่อขออนุญาตต่อเติม ลูกค้าจะได้รับ 1.1 แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างขนาด A3 พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) 1.2 รายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด 1.3 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.4 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ จำนวน 1 ชุด 1.5 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.6 สำเนาใบอนุญาตสถาปนิกระดับภาคี จำนวน 1 ชุด 2. งานออกแบบคำนวณโครงสร้าง เป็นสิ่งที่วิศวกรโครงสร้างจะต้องยื่นขออนุญาตควบคู่กับแบบขออนุญาตก่อสร้างนอกจากนั้นยังใช้อ้างอิง หรือตรวจสอบในกรณีจำเป็น เช่น คำนวณตรวจสอบระหว่างขั้นตอนก่อสร้าง ซ่อมแซม แก้ไข หรือก่อสร้างเพิ่มเติม ฯลฯ ลูกค้าจะได้รับ 2.1 แบบโครงสร้างและรายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด 2.2 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 2.3 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ จำนวน 1 ชุด 3.งานถอดแบบประมาณราคา เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณค่าก่อสร้างและเพื่อกำหนดราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างในโครงการ หรืองานในแต่ละงวด หรือ เพื่อคิดค่างานเพิ่มหรือลดจากสัญญาในงานก่อสร้าง ลูกค้าจะได้รับ 3.1 BOQ ไฟล์ Pdf. 3.2 BOQ ไฟล์ Excel

รายละเอียดเพิ่มเติม

"งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรอง" 1. งานเขียนแบบ ตร.ม. ละ 50 บาท (ลูกค้าต้องนำภาพ,แบบร่าง,ภาพถ่าย,หรือไฟล์ dwg. jpg. skp. pdf. หรือไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับจ้างเพื่อเสนอราคา) 2. งานออกแบบเขียนแบบใหม่ ตร.ม.ละ 80 บาท 3. งานเซ็นรับรองอย่างเดียวขั้นต่ำ 4,000.-บาท 4. **ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแบบและข้อมูลประกอบการเสนอราคาจริงอีกครั้ง*** "งานถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ" 1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. คิดราคา 2,500.-บาท 2.หลังจากเกิน 200 ตร.ม.คิดราคาตารางเมตรละ 13 บาท 3.อาคารขนาดใหญ่ราคาตามตกลง 4. **ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบการเสนอราคาจริงอีกครั้ง***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรอง ประมาณราคา

  • 1. ผู้รับจ้างต้องการทราบผู้รับจ้างต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น รูปแบบที่ต้องการให้ออกแบบ ขนาดที่ดินที่จะก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ งบประมาณที่มี ฯลฯ เพื่อเสนอราคางานออกแบบเขียนแบบเบื้องต้น
  • 2. ผู้รับจ้างส่งแปลนให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการขั้นอื่นๆต่อไป
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ
ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ (งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้าและสุขาภิบาล พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. ราคา 2,500.-บาท หลังจากนั้นคิดเพิ่ม ตร.ม. ละ 13 บาท
ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง
ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมเซ็นรับรอง ตร.ม.ละ50บาท
ออกแบบเขียนแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง
ออกแบบเขียนแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง(โครงสร้าง,สถาปัตย์,ไฟฟ้า และระบบสุขภิบาล) ตร.ม.ละ 80-100 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
200 ตารางเมตร
100 ตารางเมตร
50 ตารางเมตร
จำนวนภาพ
-
-
-
ไฟล์งานต้นฉบับ
เขียนแบบก่อสร้าง
-
เซ็นรับรองแบบก่อสร้าง
-
ถอดแบบงานโครงสร้าง BOQ
-
-
วางผังพื้นที่การใช้งาน
-
-
ราคา
฿ 2,500
฿ 5,000
฿ 5,500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
หัสดินเดชา

นายหัสดินเดชา อินทไชย (ช่างโบ้) จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาชีพ วิศวกรโยธา ใบอนุญาตระดับ สย.วิศวกร เลขที่ 11368 รับงานออกแบบคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นรับรอง รับงานถอดแบบประมาณราคา รับงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน