ออกแบบโครงสร้าง วิเคราะห์โครงสร้าง โดย สย.วิศวกร

1.งานออกแบบ เขียนแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือ เพื่อขออนุญาตต่อเติม ลูกค้าจะได้รับ 1.1 แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างขนาด A3 พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) 1.2 รายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด 1.3 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.4 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ จำนวน 1 ชุด 1.5 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.6 สำเนาใบอนุญาตสถาปนิกระดับภาคี จำนวน 1 ชุด 2. งานออกแบบคำนวณโครงสร้าง เป็นสิ่งที่วิศวกรโครงสร้างจะต้องยื่นขออนุญาตควบคู่กับแบบขออนุญาตก่อสร้างนอกจากนั้นยังใช้อ้างอิง หรือตรวจสอบในกรณีจำเป็น เช่น คำนวณตรวจสอบระหว่างขั้นตอนก่อสร้าง ซ่อมแซม แก้ไข หรือก่อสร้างเพิ่มเติม ฯลฯ ลูกค้าจะได้รับ 2.1 แบบโครงสร้างและรายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด 2.2 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 2.3 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ จำนวน 1 ชุด 3.งานถอดแบบประมาณราคา เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณค่าก่อสร้างและเพื่อกำหนดราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างในโครงการ หรืองานในแต่ละงวด หรือ เพื่อคิดค่างานเพิ่มหรือลดจากสัญญาในงานก่อสร้าง ลูกค้าจะได้รับ 3.1 BOQ ไฟล์ Pdf. 3.2 BOQ ไฟล์ Excel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโครงสร้าง วิเคราะห์โครงสร้าง โดย สย.วิศวกร

  • 1. ผู้รับจ้างต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้งานโครงสร้าง เช่น รูปด้าน รูปตัด พื้นที่ใช้สอย ผนังก่อ หลังคา ฯลฯ
  • 2. ส่งใบเสนอราคาในระบบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ
ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ (งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้าและสุขาภิบาล พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. ราคา 2,500.-บาท หลังจากนั้นคิดเพิ่ม ตร.ม. ละ 13 บาท
ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง
ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมเซ็นรับรอง ตร.ม.ละ50บาท
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
200 ตารางเมตร
100 ตารางเมตร
จำนวนภาพ
-
-
ไฟล์งานต้นฉบับ
เขียนแบบก่อสร้าง
-
เซ็นรับรองแบบก่อสร้าง
-
ถอดแบบงานโครงสร้าง BOQ
-
วางผังพื้นที่การใช้งาน
-
-
ราคา
฿ 2,500
฿ 5,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
หัสดินเดชา

รับงานออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นรับรอง รับงานถอดแบบประมาณราคา รับงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน