Advice for Co-Teaching

ให้คำปรึกษาและรับจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ให้กับครูต่างชาติที่สอนในประเทศไทยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง จัดทำในรูปแบบไฟล์ pdf ทั้งในรูปแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มของบริษัทนำเข้าครูต่างชาติ เพื่อให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และประกันคุรภาพการศึกษาของบริษัทเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Advice for Co-Teaching

  • 1. วางแผนการทำงานร่วมกับครูต่างชาติ ในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการสอน ใบงาน สื่อการสอน และการวัดประเมินผล
  • 2. ครูต่างชาติ ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามที่ตนเองถนัด ส่งมาในไฟล์ word เพื่อการตรวจสอบและปรับแก้
แพ็กเกจ
Get 1 Unit
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ประเมินและวิเคราะห์หลักสูตร โดยการพูดคุยทาง VDO Call หรือ Google Meet จำนวน 1 ครั้ง 1 ชั่วโมง 2. จัดทำหน่วยการเรียนรู้และออกแบบจัดการเรียนรู้ ส่งให้ในรูปแบบไฟล์ pdf. ให้ตรวจสอบ 1 ครั้ง 3. แก้ไขและปรับปรุงงานตามเสนอ 4. ส่งมอบงาน

Get 2 Unit
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ประเมินและวิเคราะห์หลักสูตร โดยการพูดคุยทาง VDO Call หรือ Google Meet จำนวน 1 ครั้ง 1 ชั่วโมง 2. จัดทำหน่วยการเรียนรู้และออกแบบจัดการเรียนรู้ ส่งให้ในรูปแบบไฟล์ pdf. ให้ตรวจสอบ 1 ครั้ง 3. แก้ไขและปรับปรุงงานตามเสนอ 4. ส่งมอบงาน

Get together
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 1-2 ชั่วโมง 1. ประเมินและวิเคราะห์lสภาพงาน โดยการพูดคุยทาง VDO Call หรือ google meet 2. ให้คำปรึกษากับบริษัทเพื่อพัฒนาครูต่างชาติ ในการทำแผนการสอน ออกแบบการสอน ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 3. ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม หมายเหตุ : 1. ใช้ Google Drive และ Digital Document ในการทำงาน 2. เวลาในการทำงาน 10:00-17:00 วันเสาร์-อาทิตย์ (กำหนดตารางการทำงานหลังว่าจ้าง) 3. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชำระค่าเดินทาง

ฟรีแลนซ์
สุมน

รับเป็นที่ปรึกษาให้กับ สถานศึกษา ในการประเมินภายนอกโรงเรียน , การอบรมพัฒนาครูบูรณาการทักษะชีวิต , การอบรมพัฒนาครูต่างชาติ ให้เข้าใจหลักสูตรของไทยและพัฒนากระบวนการสอน , ให้คำปรึกษาครูต่างชาติ (Co-Teacher) ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน การวัดประเมินผล ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน