ที่ปรึกษาการขายและการตลาด ทั้งระบบ Offline to Online

4.94
ขายได้ 27 ครั้ง

ให้บริการงานที่ปรึกษาทางการตลาด และ งานขาย ระยะสั้น ระยะกลาง เพื่อแก้ไขตรงจุดของปัญหา และ กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการได้มีแนวทางดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ทั้งรูปแบบ Offline Online On-shelves และ Emarketplace รวมถึงแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่อง Brand Management, Product Branding, Sales Channels, Drive Trade 1. รับ Brief งานในเรื่อง วัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการ,ผลที่คาดหวังจากการปรึกษางาน ทั้งระยะสั้น และ ระยะกลาง 0-3 เดือน 0-6 เดือน หรือ 12 เดือน 2. เสนอหัวข้องาน หรือ แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 3. ลูกค้าได้รับหัวข้องาน หรือ แนวทางการดำเนินงาน ตกลง และ เห็นชอบร่วมกัน 4. เสนอราคาผ่านระบบ 5. นัดหมาย เพื่อการประชุมร่วมงาน ร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หรือ ตามการตกลงร่วมกัน 6. สรุปงานจากการพบหารือ และ ประชุมร่วมกัน 7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม ของหัวข้องาน และ ลูกค้าสามารถติดต่อ ปรึกษาได้หลังจากจบงานในทุกๆชิ้นงาน 8. มุ่งเน้น เพื่อการใช้งาน และ ดำเนินงานได้จริง จากประสบการณ์ตรง ในหลากหลายธุรกิจที่บริหารงานมากว่า 19 ปี รายละเอียดราคาเพิ่มเติม Business Mapping Idea คือสิ่งสำคัญสำหรับการ เรียบเรียงแนวคิดในทุกๆ elements เพื่อสร้างขอบเขตและโครงร่างของงาน หรือ ธุรกิจต่างๆ ขึ้นมาได้เห็นในทุกชั้นตอน สำหรับการดำเนินงาน และ ธุรกิจต่อไป ราคาเสนอสำหรับการทำ Business Mapping Idea ราคาเดียวคือ 2,000 บาท ใช้ระยะเวลาการร่างงานและดำเนินการ 3 วัน ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ นัดหมายประชุม ปรึกษา งานร่วมกันในครั้งที่ 1 หากต้องการในส่วนงาน Branding, Brand Presentation สามารถสร้างงานให้แก่ ลูกค้าได้เช่นกัน ครับ โดยค่าบริการงาน เพิ่มเติมจาก Business Mapping Concept ตาม Scope of work หรือ Objective ที่สรุปร่วมกันต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการขายและการตลาด ทั้งระบบ Offline to Online

  • 1. 1. ส่งมอบ Business Mapping concept ให้ลูกค้า 1 ชุด เพื่อประกอบการประชุม และ ปรึกษาร่วมกัน 2. นัดหมาย เพื่อการประชุม และ ปรึกษาในเรื่องที่กำหนดตามหัวข้อ แผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หรือ ตามการตกลงร่วมกัน 3. สรุปงานส่งมอบ Brand Presentation จำนวน 1 ชุด(หัวข้องานเสริมขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจและScope of work) 4. อื่นๆ ตามความเหมาะสม ของเนื้องาน ลูกค้าสามารถขอ File งานได้ตลอดเวลา หากเกิดสูญหาย
  • 2. 1. เสนอ Brand Presentation, Communication Brief และ Project Feasibility ในเรื่อง แนวทางการจำหน่าย การสื่อสาร และ การขยายตลาด 2. Mapping Business Concept ทั้งระบบ ส่วนสำคัญสำหรับการวางแผน และ Brand Analysis(เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์) 3. แก้ไขงาน ครัั้งที่ 1 - 2 ได้ตามประเด็นที่ตกหล่น หรือ เพิ่มเติมได้ 4. ส่งงานให้ลูกค้า soft file ทั้ง Word Exel PPT และ PDF เพื่อการใช้งาน 5. สามารถขอ File งานได้ภายหลังหากเกิดกรณี File งานหาย 6. หลังจากส่งมอบงาน สามารถปรึกษา และ ทำความเข้าใจงานต่อเนื่องได้ไม่จำกัด
แพ็กเกจ
Brand and Briefing Information฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ส่งมอบ Business Mapping concept ให้ลูกค้า 1 ชุด เพื่อประกอบการประชุม และ ปรึกษาร่วมกัน 2. นัดหมาย เพื่อการประชุม และ ปรึกษาในเรื่องที่กำหนดตามหัวข้อ แผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หรือ ตามการตกลงร่วมกัน 3. สรุปงานส่งมอบ Brand Presentation จำนวน 1 ชุด(หัวข้องานเสริมขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจและScope of work) 4. อื่นๆ ตามความเหมาะสม ของเนื้องาน ลูกค้าสามารถขอ File งานได้ตลอดเวลา หากเกิดสูญหาย


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Brand Consultant ฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. Brand proposal เพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกับ บริษัทฯ ลูกค้า 2. Action plan สำหรับการทำงานร่วมกับ ทีมงานบริษัทฯ ลูกค้า ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 3. Work in progress เดือนละ 2 ครั้ง หรือ มากกว่า ขึ้นอยู่กับ ขอบเขตการทำงานที่สรุปร่วมกัน 4. Contract สำหรับการดำเนินงาน 5. ติดต่อ ประสานงาน และ หารือ งานได้ตลอดผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น Email, Line, Call 6. ราคาบริการงานที่ปรึกษาทางการตลาด การขาย เริ่มต้นที่เดือนละ 10,000-40,000 บาท ตามขอบเขตงานที่กำหนด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!