รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง, หนังสือทวงถาม, วางนโยบายและการประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

รับร่างสัญญาทั่วไป โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ออกสัญญาทั่วไปและถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 70 ฉบับ - ร่างสัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และ พรบ.คุ้มครองแรงงาน - ร่างสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ รับร่างสัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ) โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ออกสัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ) ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน, กฎ FIFA Status and transfer prayer regulation ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 130 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของงานได้แก่ 1. สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น และนักกีฬาเยาวชน 2. เจ้าหน้าที่ Staff coach ทุกตำแหน่ง - ร่างใบเสนอ ขอเสนอซื้อ ขอเสนอยืม นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือ สมัครเล่น 3. รับออกแบบ ข้อบังคับและระเบียบของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA รับร่างหนังสือทวงถาม (Notice) ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เช่นหนังสือทวงถามหนี้ หรือ หนังสือทวงถามให้ส่งมอบงาน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง, หนังสือทวงถาม, วางนโยบายและการประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

  • 1. รับแจ้งประเภทงานที่ต้องการ รายละเอียดต่าง ๆ (หากมีเงื่อนไขพิเศษให้แจ้งให้ทราบด้วย)
  • 2. ส่งร่างหนังสือโดยใช้ Font AngsanaUPC ให้ตรวจสอบ เป็นไฟล์ pdf. เพื่อตรวจงาน และ แก้ร่าง
แพ็กเกจ
ร่างหนังสือทวงถาม (Notice)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ร่างหนังสือทวงถาม ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เช่นหนังสือทวงถามทั่วไป หรือ หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เป็นต้น

ร่างสัญญาทั่วไป หรือ สัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- สัญญาจ้างแรงงานทั่วไป, สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ, เจ้าหน้าที่ Staff coach, นักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น, นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ในกรณีภาษาอังกฤษ และไม่เกิน 10 กระดาษ A.4 ราคา 3,000 บาท ต่อสัญญา ) - สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ หรือ สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ - สัญญาประเภทอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - ราคานี้เฉพาะสัญญา ไม่เกิน 10 แผ่นกระดาษ A4 (Front TH Sarabun 16)

วางนโยบาย และ การประเมินความเสี่ยง ทางด้านกฎหมาย ภายในบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- นโยบาย บริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - การประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมายภายในของบริษัท เช่น ประเมินว่าตามกฎหมายแล้วบริษัทมีความเสี่ยงอย่างไรที่อาจจะผิดกฎหมาย หรือ เมื่อถูกบุคคลภายนอกกระทำอะไรจะช่วยให้บริษัทไม่เสียเปรียบ เป็นต้น

ฟรีแลนซ์
ฐาปนพงศ์

มีประสบการณ์ ด้านการทำสัญญา และ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นระยะเวลา 9 ปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทบัญชี และที่ International Law firm ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอาวุโส งานด้านสัญญา และ การต่างประเทศ

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
21 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน