ฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์เกี่ยวกับงานวิชาการ (In-House Training‎) สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หัวข้อหลักสูตรมีดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบออนไลน์ 3. การประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ราคา 25,000 บาท 2. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ราคา 20,000 บาท หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 50 ท่าน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน

  • 1. วิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกันที่โรงเรียน ระบุความต้องการจำเป็นในการพัฒนางาน
  • 2. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ และฝ่ายวิชาการ
แพ็กเกจ
ฝึกอบรมหัวข้อหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ครูอาจารย์ได้รับการฝึกอบรมทางวิชาการ หัวข้อหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30-16.30 น. (พัก 12.00-13.00 น.) 3. ผู้บริหารได้รับรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Pre-test, Post-test ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 4. โรงเรียนได้รับเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ฝึกอบรมหัวข้อหลักสูตร การสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ครูอาจารย์ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบออนไลน์ 2. ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30-16.30 น. (พัก 12.00-13.00 น.) 3. ผู้บริหารได้รับรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Pre-test, Post-test ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 4. โรงเรียนมีข้อสอบมาตรฐานครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และมีคลังข้อสอบออนไลน์ ฝ่ายวิชาการและครูสามารถเรียกดู และดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ (ระบบล็อคอินเข้าใช้งาน)

ฝึกอบรมหัวข้อหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ครูอาจารย์ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30-16.30 น. (พัก 12.00-13.00 น.) 3. ผู้บริหารได้รับรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Pre-test, Post-test ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 4. โรงเรียนได้รับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษา เพื่อรายงานต่อต้นสังกัด, สมศ. นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลโดยใช้ E-SAR ซึ่งเป็นการส่งบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ฟรีแลนซ์
TeacherTraining

เราคือวิทยากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์เกี่ยวกับงานวิชาการ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบออนไลน์ 3) การประกันคุณภาพการศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน