รับปรึกษาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ในประเด็นปัญหาต่างๆ

0

-เคยมีประสบการณ์การทำงานที่กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านระเบียบจัดซื้อจัดจ้างมากว่า 5 ปี และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบันก็ยังปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ทางด้านจัดซื้อจัดจ้าง ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด้วยเวลาประสบการณ์ร่วม 10 ปี โดยเชื่อว่าประสบการณ์ ในมุมมองที่รอบด้าน จะนำพาทางออกให้กับประเด็นคำถามของผู้ว่าจ้าง ให้งานของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี -โดยลักษณะของงานที่รับจ้างให้คำปรึกษานี้ ขออธิบายดังนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐกับเอกชน ต้องปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งจะมีเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามและเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ตาม พ.ร.บ นี้ โดยบางกรณีผู้ว่าจ้างอาจจะไม่มีข้อมูลหรือไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดต่อ พ.ร.บ ฉบับนี้ ซึ่งทางผู้รับจ้างจะช่วยให้คำตอบ ให้คำแนะนำ ถึงเจตนารมณ์และข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานของผู้ว่าจ้างที่กำลังดำเนินการอยู่ สามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ ในส่วนของอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา หรือแม้กระทั่งปัญหาการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา รวมถึงการดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญาแล้วด้วย ทั้งนี้ เป็นการโทรพูดคุยกันเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ในประเด็นปัญหาต่างๆ

  • 1. เมื่อมีผู้ที่ประสงค์จะปรึกษาโทรมา ก็จะพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริง
  • 2. ให้คำตอบ คำแนะนำ จนเป็นที่พอใจของลูกค้า (ในการโทร 1 ครั้ง)
แพ็กเกจ
ปรึกษาประเด็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างฯ และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เป็นการโทรพูดคุยปรึกษา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะได้รับคำตอบ คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นคำถาม รวมถึงข้อควรระวังเพื่อป้องกันการปฏิบัติที่จะผิดกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา รวมถึงการดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญาด้วย


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!