รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

0

๐ คำแนะนำ - เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีหัวข้อ/ประเด็นวิจัยที่จะทำแล้ว แต่ยังไม่เห็นแนวทางในการทำวิจัยที่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ - การให้บริการนี้เป็นเพียงการให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย เนื่องจากเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณของนักวิจัย ๐ ประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษา - เป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.โท อาทิ การตลาด (เช่น การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ/ใช้บริการ) การเรียนการสอน (เช่น การเปรียบเทียบคะแนน ความพึงพอใจ เจตคติ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน/กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม) ๐ หัวข้อที่ขอรับคำปรึกษาได้ - การกำหนดคำถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง - การทบทวนวรรณกรรม - การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล - การเขียนวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย ๐ ช่องทางการให้คำปรึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet (ตามที่ลูกค้าสะดวก) ๐ สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเพื่อประกอบการขอรับคำปรึกษา โครงร่างการวิจัยพอสังเขป รวมถึงประเด็นหัวข้อหรือคำถามที่อยากจะขอรับคำปรึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

  • 1. แจ้งหัวข้อการวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย พอสังเขป และประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษา
  • 2. หากพิจารณาแล้วพบว่าสามารถช่วยให้คำปรึกษาได้ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (หากไม่สามารถช่วยได้ ทางเราจะบอกตามตรง ไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอน)
แพ็กเกจ
RES METH I (30 นาที)฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

๐ ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในหัวข้อใดก็ได้ ภายใน 30 นาที ๐ ให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet ตามที่ลูกค้าสะดวก


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
RES METH II (60 นาที)฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

๐ ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในหัวข้อใดก็ได้ ภายใน 60 นาที ๐ ให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet ตามที่ลูกค้าสะดวก


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
RES METH III (90 นาที)฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

๐ ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในหัวข้อใดก็ได้ ภายใน 90 นาที ๐ ให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet ตามที่ลูกค้าสะดวก


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!