รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

0

ด้วยประสบการณ์การให้คำปรึกษาทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ อาทิ - การตลาด (เช่น การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการ) - การเรียนการสอน (เช่น การเปรียบเทียบคะแนน ความพึงพอใจ เจตคติ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน หรือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม) ๐ รับตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย - ความเที่ยง (reliability) สำหรับแบบสอบถาม แบบวัด แบบสอบ อาทิ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) - ความยาก (difficulty index) และอำนาจจำแนก (discriminant index) สำหรับแบบสอบทั้งชนิดปรนัยและอัตนัย ๐ รับวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ (percentage) ความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ๐ รับวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เช่น การทดสอบที (t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA), การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) *หมายเหตุ: อัตราค่าบริการในแต่ละแพ็กเกจเป็นเพียงอัตราค่าบริการเริ่มต้น ซึ่งอาจมีเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน เช่น จำนวนตัวอย่างวิจัย จำนวนข้อคำถาม ความซับซ้อนของตัวแปร 2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความพร้อมของไฟล์ข้อมูลที่ลูกค้าส่ง ความเร่งด่วนของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

  • 1. รับไฟล์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยกับความต้องการของลูกค้า
  • 2. ร่วมกันตกลงอัตราค่าบริการและนัดวันกำหนดส่งงาน
แพ็กเกจ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย฿ 1,200
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสำนวนภาษาที่เป็นทางการ เข้าใจง่าย รวมถึงจัดรูปแบบหน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ ในรูปแบบไฟล์สกุล .docx หรือ .pdf 2) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในรูปแบบไฟล์สกุล .sav หรือ .spv


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา฿ 2,200
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสำนวนภาษาที่เป็นทางการ เข้าใจง่าย รวมถึงจัดรูปแบบหน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ ในรูปแบบไฟล์สกุล .docx หรือ .pdf 2) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในรูปแบบไฟล์สกุล .sav หรือ .spv


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา+สถิติเชิงอนุมาน฿ 3,200
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสำนวนภาษาที่เป็นทางการ เข้าใจง่าย รวมถึงจัดรูปแบบหน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ ในรูปแบบไฟล์สกุล .docx หรือ .pdf 2) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในรูปแบบไฟล์สกุล .sav หรือ .spv


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!