เขียนเอกสาร ฝึกอบรม ตรวจติดตาม และให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำ ดำรงอยู่และประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ

รับทำเอกสารตามข้อกำหนดมาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, มาตราฐานความปลอดภัยอาหาร เช่น FSSC22000, ISO22000, HACCP, GHP, GMP, มาตราฐานห้องทดสอบ ISO17025 และมาตราฐาน สำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม (สมอ) ให้การฝึกอบรมตามข้อกำหนดดังกล่าว ตรวจติดตามระบบบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด, เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารขององค์กร และเพื่อให้ได้การรับรอง ข้างต้น บริการโดยหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบระบบบริหาร ซึ่งมีประสพการณ์ มากกว่า 15 ปี และขึ้นทะเบียนหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ IRCA Lead auditor หมายเลข 01198413 - จบการศึกษาปริญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร และเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร - ได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจประเมิน มาตราฐานภาชนะบรรจุ ตั้งแต่ปี 2015 ประสพการณ์ให้คำแนะนำองค์กรเพื่อขอการรับรองมาตราฐาน ISO 9001, มาตราฐานอาหารปลอดภัย และมาตราฐานห้องทดสอบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนเอกสาร ฝึกอบรม ตรวจติดตาม และให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำ ดำรงอยู่และประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดความต้องการ เช่น มาตราฐาน ขอบข่าย จุดประสงค์ และขอบเขตของงาน ว่าต้องการให้เขียนเอกสารทั้งหมด หรือบางส่วน, การฝึกอบรม หรือการให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ
  • 2. ทำความเข้าใจรายละเอียดของงานให้ตรงกัน ค่าใช้จ่าย จำนวนวันทำงาน ลักษณะการทำงานออนไลน์หรือหน้างาน
แพ็กเกจ
รับจัดทำเอกสารในระบบบริหาร
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เอกสารในระบบบริหาร 1 ฉบับ

หลักสูตรฝึกอบรมข้อกำหนดระบบบริหาร ISO 9001, FSSC22000, ISO22000, HACCP, GHP, GMP, ISO17025 และมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภายหลังลูกค้าระบุมาตราฐาน ที่ต้องการให้ฝึกอบรม จำนวน 1 มาตราฐาน ลูกค้าจะได้รับ - ฝึกอบรม ณ สถานประกอบการ ข้อกำหนด จำนวน 1 วันทำงาน - สอบวัดผลความเข้าใจ ก่อนและหลังการฝึกอบรม - ใบรับรอง "ผ่าน" การฝึกอบรม สำหรับผู้สอบเข้าร่วมฝึกอบรมเต็มเวลา และ ได้คะแนนสอบ > 80%

หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจติดตามระบบบริหาร ISO 9001, FSSC22000, ISO22000, HACCP, GHP, GMP, ISO 17025 และ มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภายหลังลูกค้าระบุมาตราฐาน ที่ต้องการให้ฝึกอบรม จำนวน 1 มาตราฐาน ลูกค้าจะได้รับ - ฝึกอบรม ข้อกำหนด และ วิธีตรวจติดตามระบบบริหาร - เอกสารประกอบการฝึกอบรม - สอบประเมินผลก่อน และหลังอบรม - ใบประกาศการผ่านการรับรอง ถ้าเข้าร่วมฝึกอบรมครบตามเวลา และผลการสอบ "ผ่าน 80%"

ฟรีแลนซ์
อรนุช

-ทำหน้าที่ "หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ" นานกว่า 15 ปี ทั้ง ISO 9001 และระบบมาตราฐานอาหารปลอดภัย FSSC22000, ISO22000, HACCP, GLP, GMP -ปัจจุบันขึ้นทะเบียน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน IRCA หมายเลข 01198413 บริการเขียนเอกสารสำหรับระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย ให้การฝึกอบรม ให้คำปรึกษา

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน