milestone

วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ SMEs !! ลด 20% ทุกงาน

รับจัดทำ Business Plan 5 Year ,พร้อมจัดทำรายงานและประมาณการทางการเงิน 5 ปี สำหรับ SMEs และ Corporate ผลงานที่ผ่านมา การรับงานฟรีแลนซ์งานด้าน Business Plan ได้แก่ ASIA TRANS ACCESS CO., LTD. , บริษัท อาร์คติค ซุปเปอร์เฮลท์ จำกัด, Bambini Baby Wellness Center , บริษัท อะแมส สตาร์ทอัพ จำกัด ,บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด, บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด ,SIAM MARKETING CORPORATION ,Unicore Venture Company Limited,บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด,บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด,Teddy's Burgers Thailand,บริษัท โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วิส จำกัด งานด้าน Business Continuity Management ได้แก่ บริษัท เพย์ เอนเทอไพร์ซ จำกัด (Pay Ent.) และยังมีผลงานโครงการ“depa Digital Startup Fund Thailand”. ได้แก่ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด , และ iFloat Company Limited โครงการ พัฒนาอุปกรณ์ iFloat เพื่อช่วยเหลือติดตามการสูญหายและลดการสูญเสียชีวิตจากกิจกรรมทางทะเลของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ SMEs !! ลด 20% ทุกงาน

  • 1. ติดต่อประสานงานเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงกับทางผู้ว่าจ้าง
  • 2. จัดทำร่างข้อสรุปและรายงานตามรูปแบบในการให้บริการ
แพ็กเกจ
แผนธุรกิจ (Business Plan)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

• บทสรุปผู้บริหาร • ภาพรวมการประกอบธุรกิจ • แนวโน้มธุรกิจ/ภาพรวมอุตสาหกรรม • สภาพแวดล้อมภายใน: การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) • สภาพแวดล้อมภายนอก: การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) • การกำหนดกลยุทธ์ 3 ปี (Strategy Formulation) • กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Level Strategy) • การดำเนินธุรกิจในระยะยาว (Long term Direction) • ประมาณการทางการเงิน 5 ปี *ราคาเริ่มต้นพูดคุยและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน

การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- รายงานศึกษากระบวนการขายและการพัฒนาธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ - วิเคราะห์ โครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเสนอทางเลือกในการลงทุนแต่ละแนวทาง (Case Study) โดยประเมินงบลงทุน คาดการณ์รายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง - ประสาน งานไปยังสถาบันการเงิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ - จัดทำข้อมูลและสนับสนุน รายงาน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบนวัตกรรม (Sandbox) *ราคาเริ่มต้นและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน

การพัฒนา การบริหารความเสี่ยงองค์กร ( Corporate Risk Management)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- จัดทำและทบทวนคู่มือตลอดจนกรอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร - การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี - การประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน สรุปภาพรวมการประเมินความเสี่ยง - การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact analysis: BIA) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่สำคัญขององค์กร (Key activity) รวมถึงการจัดทำคู่มือและแผนเผชิญเหตุในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) *ราคาเริ่มต้นและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน

ฟรีแลนซ์
Soonthorn

วางแผนการตลาด แผนธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ /Business Plan ,พร้อมจัดทำรายงานและประมาณการทางการเงิน 5 ปี / Corporate KPIs / การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และประเมินมูลค่าของกิจการสำหรับ Start Up เพื่อร่วมกิจการ /บรรยายด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ /Star of the Year 2020 # Fastwork

04/2017
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
44 ครั้ง
ขายได้
40 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน