specialist

แปลบทความ / เขียน literature review / เขียน content ไทย-อังกฤษ

*รับแปลงานจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย *รับเขียน literature review สามารถกำหนดได้ว่าต้องการกี่หน้า/กี่คำ *รับเขียน Content ลงเพจ เว็บไซต์ หรืออื่นๆ สามารถกำหนดได้ว่าต้องการกี่หน้า/กี่คำ และเนื้อหาครอบคลุมอะไรบ้าง *สามารถส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของบทความ *ผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานเป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลบทความ / เขียน literature review / เขียน content ไทย-อังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้าง ส่งบทคัดย่อภาษาไทยที่ต้องการให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และกำหนดเวลารับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินงานและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
แปลบทความหน้าละ 300 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ผมให้บริการแปล 2 รูปแบบ 1) แปลแบบละเอียดตามต้นฉบับหน้าละ 300 บาท 2) แปลบทความแบบสรุปประเด็นสำคัญ สรุปออกมา 1-2 หน้า = 1,000 บาท สรุปออกมา > 2 หน้า = หน้าละ 350 บาท - ผู้ว่าจ้างจะได้รับบทความที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc - ส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของบทความ *หมายเหตุ 400 คำ นับเป็น 1 หน้ากระดาษ

เขียน literature review (ไทย หรือ อังกฤษ) หน้าละ 500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพ๊จเกจนี้สำหรับการเขียน literature review (ไทย หรือ อังกฤษ) โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังหัวข้อด้านล่างให้ฟรีแลนซ์ทราบ - ชื่อเรื่อง - ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย (ถ้ามี) - วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ถ้ามี) - ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) ** ลูกค้าจะได้รับ literature review ที่มีการจัด fomat เอกสารอ้างเรียบร้อยแล้ว ***แก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หมายเหตุ: 400 คำ นับเป็น 1 หน้ากระดาษ

เขียน Content ลงสื่อต่างๆ เช่น เพจ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพ๊จเกจนี้สำหรับการเขียน Content เพื่อลงสื่อประเภทต่างๆ เช่น เพจ บล๊อก เว็บไซต์ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ จะใส่อ้างให้ด้วยโดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังหัวข้อด้านล่างให้ฟรีแลนซ์ทราบ - เรื่องที่จะให้เขียน - ภาษาไทย หรือ อังกฤษ หรือ ทั้งสองภาษา - ความยาวกี่คำ - ขอบเขตเนื้อหา (ถ้ามี) - คีย์เวิร์ด (ถ้ามี) **ราคา** > 300 - 500 คำ = 500 บาท > 501 - 1,000 คำ = 1,000 บาท > กรณีมีมากว่า > 1,000 คำ คิดคำละ 1 บาท **แก้ไขงานตามข้อตกลงการจ้างได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
DoctorSira

จบปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวน 8 บทความ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยดูแลโครงการวิจัยร่วมระหว่างมาเลเซียกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03/2020
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
42 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน