บริการให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร และวางแผนภาษีอากร

5.0
ขายได้ 1 ครั้ง

บริการให้คำปรึกษาภาษี และ วางแผนภาษีอากร 1. ภาษีสรรพากร (ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์) 2. ภาษีมรดก 3. ภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 4. ภาษีระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาภาษีซ้อน กฎหมาย e-service เป็นต้น 5. ภาษีศุลกากร (เฉพาะเรื่องการสำแดงราคาศุลกากรเท่านั้น) สามารถรับคำปรึกษาแบบถามตอบ หรือ ให้จัดทำเป็น report เพื่อตอบคำถามภาษีหรือวางแผนภาษี ในกรณี ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือ renovate ระบบภาษีอากรของกิจการให้ถูกต้องและประหยัดภาษีมากขึ้น

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ บริการให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร และวางแผนภาษีอากร

  • 1. พูดคุยและเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ เนื้องานที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร
  • 2. ผู้รับจ้างจะแนะนำวิธีการและแนวทางเกี่ยวกับภาษีอากรในเบื้องต้น หากผู้ว่าจ้างรับฟังแล้ว เห็นควรพิจารณาจ้างงาน จะจัดทำใบเสนอราคา หากพิจารณาว่าจ้างจะไปสู่ขั้นตอนที่ 3

แพ็กเกจ ราคา บริการให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร และวางแผนภาษีอากร

฿2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.งานขอคำปรึกษาภาษีอากร จะได้รับเป็น Tax Compliance Report พร้อมข้อกฎหมาย และหรือ ข้อหารือภาษีอากร (ถ้ามี) แนบประกอบ ในรูปแบบ File PDF 2.งานวางแผนภาษีอากร จะได้รับ Tax Planning Report พร้อมข้อกฎหมาย และหรือ ข้อหารือภาษีอากร แนบประกอบ ในรูปแบบ File PDF และในกรณีที่การวางแผนภาษีอากรจะต้องมีการคำนวณภาษี (ถ้ามี) จะได้รับ Excel File การคำนวณภาษีด้วย 3. การ Present เพิ่มเติมหลังส่ง report หมายถึง ในกรณีผู้ว่าจ้างอ่าน Report แล้วต้องการซักถามเกี่ยวกับข้อมูลใน Report สามารถซักถามได้ผ่าน fast work


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!