บริการให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร และวางแผนภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาภาษี และ วางแผนภาษีอากร 1. ภาษีสรรพากร (ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์) 2. ภาษีมรดก 3. ภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 4. ภาษีระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาภาษีซ้อน กฎหมาย e-service เป็นต้น 5. ภาษีศุลกากร (เฉพาะเรื่องการสำแดงราคาศุลกากรเท่านั้น) สามารถรับคำปรึกษาแบบถามตอบ หรือ ให้จัดทำเป็น report เพื่อตอบคำถามภาษีหรือวางแผนภาษี ในกรณี ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือ renovate ระบบภาษีอากรของกิจการให้ถูกต้องและประหยัดภาษีมากขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร และวางแผนภาษีอากร

  • 1. พูดคุยและเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ เนื้องานที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร
  • 2. ผู้รับจ้างจะแนะนำวิธีการและแนวทางเกี่ยวกับภาษีอากรในเบื้องต้น หากผู้ว่าจ้างรับฟังแล้ว เห็นควรพิจารณาจ้างงาน จะจัดทำใบเสนอราคา หากพิจารณาว่าจ้างจะไปสู่ขั้นตอนที่ 3
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.งานขอคำปรึกษาภาษีอากร จะได้รับเป็น Tax Compliance Report พร้อมข้อกฎหมาย และหรือ ข้อหารือภาษีอากร (ถ้ามี) แนบประกอบ ในรูปแบบ File PDF 2.งานวางแผนภาษีอากร จะได้รับ Tax Planning Report พร้อมข้อกฎหมาย และหรือ ข้อหารือภาษีอากร แนบประกอบ ในรูปแบบ File PDF และในกรณีที่การวางแผนภาษีอากรจะต้องมีการคำนวณภาษี (ถ้ามี) จะได้รับ Excel File การคำนวณภาษีด้วย 3. การ Present เพิ่มเติมหลังส่ง report หมายถึง ในกรณีผู้ว่าจ้างอ่าน Report แล้วต้องการซักถามเกี่ยวกับข้อมูลใน Report สามารถซักถามได้ผ่าน fast work

ฟรีแลนซ์
ดวงนภา

ข้อมูลประสบการณ์และใบอนุญาต 1. เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 2. เคยรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี (กรมสรรพากร) 3. เคยเป็น Tax Manager ให้กับบริษัทมหาชน 4. เป็นวิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ (สอนภาษีอากร) 5. เป็นนักเขียนบทความภาษีอากร เพจ สำนักงานกฎหมายภาษีสยามลอว์ 6. ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาภาษีอิสระ

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน