รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS / STATA

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม Stata/SPSS ทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์ (Data visualization) และจัดรูปแบบรายงานและทำอ้างอิงด้วย Endnote **วิเคราะห์ข้อมูล** 1) การเตรียมข้อมูล - จัดการข้อมูล และการลงรหัส (coding) 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) , ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น 2.2 การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ เช่น ได้แก่ t-Test , F-Test (ANOVA) , Chi-Square เป็นต้น 2.3 วิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง ได้แก่ - Multiple linear regression - logistic/Probit regression - Ordinal Logistic Regression - Poisson Regression - การทดสอบเงื่อนไงทางสถิติของโมเดล - และอื่น ๆ 2.4 การวิเคราะห์แบบจำแนกกลุ่ม (Cluster Analysis และ Discriminant Analysis) 2.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 2.6 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม **เขียนผลการวิเคราะห์และจัดรูปแบบรายงาน** 3.1 เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์ 3.2 จัดรูปแบบรายงาน ทำสารบัญอัตโนมัติ ทำอ้างอิงด้วย Endnote **ปรึกษาออกแบบการวิจัย** ปรึกษาการทำวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การออกแบบการศึกษา การคำนวณขนาดตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำเชิงเทคนิค

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS / STATA

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและข้อมูลที่จะวิเคราะห์ ตกลงและเสนอราคาจ้างงาน
  • 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 1-5 วัน (หลังจากระบบอนุมัติให้ทำงาน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ (Frequency) , ร้อยละ (Percentage) , ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word **ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร และจำนวนตัวอย่าง**

การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ผลการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ เช่น ได้แก่ t-Test , F-Test(ANOVA) , Chi-Square เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word **ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร และจำนวนตัวอย่าง**

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง เช่น - Multiple linear regression - logistic/Probit regression - Ordinal Logistic Regression - Poisson Regression - Negative Binomial Regression - การทดสอบเงื่อนไงทางสถิติของโมเดล - และอื่น ๆ ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word **ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง และโมเดลที่ใช้วิเคราะห์**

ฟรีแลนซ์
Settakarn

ผมเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากว่า 5 ปี จบทางด้านการวิจัย โดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสอบถาม การบริหารจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน