Python Project with GUI / Tkinter / Django

ใช้ Tkinter / Django Framework ในการสร้าง GUI application / project งานต่างๆ เช่น Income / Expense tracker, Tic Tac Toe game 1. กำหนด ขอบเขตของงาน และการออกแบบ 2. ตกลงราคา และระยะเวลาในการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Python Project with GUI / Tkinter / Django

  • 1. ตกลงรายละเอียดงาน
  • 2. ประเมินความยากง่ายและราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Code python สำหรับ run เพื่อสร้าง GUI / project ต่างๆ ที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Nathathai

Data analyst and Machine learning specialist เชี่ยวชาญด้าน programming เช่น SQL, VBA, Python สามารถทำ automation / data analysis / Machine learning / Web scraping

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน