วิเคราะห์ข้อมูล / Data visualization / สร้างโมเดล ทางสถิติด้วย SPSS , Excel , R

1. อธิบายจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจน 2. อธิบายลักษณะของข้อมูล ตัวแปรต่างๆอย่างชัดเจน 3. ส่งไฟล์ข้อมูล Data มาในรูปแบบ Excel (หากไม่ได้ผ่านการทำ data cleaning รบกวนแจ้งด้วยครับ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล / Data visualization / สร้างโมเดล ทางสถิติด้วย SPSS , Excel , R

  • 1. พูดคุยอธิบายจุดประสงค์ของงานส่ง proposal หรือลักษณะของข้อมูลประกอบการพิจารณา
  • 2. หากข้อมูลยังไม่ผ่านการทำ data cleaning จะต้องทำการ clean ก่อนอย่างน้อย 3 วัน
แพ็กเกจ
Package A : สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. วิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ทำกราฟ 2. ไฟล์ข้อมูล (Output) SPSS, Excel, MS Word 3. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งและจะส่งงานที่แก้ไขใน 3 วันถัดไป

Package B : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. วิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, Regression 2. ไฟล์ข้อมูล (Output) SPSS, Excel, MS Word 3. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งและจะส่งงานที่แก้ไขใน 3 วันถัดไป

Package C : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

1. วิเคราะห์ Factor Analysis, Cluster Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Analysis, Path Analysis, Regression , Logistic Regression 2. ไฟล์ข้อมูล (Output) SPSS, Excel, MS Word 3. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งและจะส่งงานที่แก้ไขใน 3 วันถัดไป

ฟรีแลนซ์
Sirichai

ป๊อกครับ ทำงานด้าน Data Analysis ทำ Report รับหาข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูลสร้างโมเดลทางสถิติ ด้วย SPSS , EXCEL หรือ R program รับทำ Powerpoint ด้วยครับ สนใจทักมาคุยกันก่อนได้นะครับ :)

01/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน