จัดทำแผนธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อม

0

บริการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าประเภทใดทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนการค้าในการวางแผนการดำเนินการโดยใช้เครื่องมือทางบริหารธุรกิจขั้นสูง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำแผนธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อม

  • 1. เลือกแพ็กเกจ
  • 2. พูดคุยและยืนยันรายละเอียดงานก่อนเริ่ม
แพ็กเกจ
แผนการจัดการ฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจรวมถึงความเข้มข้นของสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แผนการจัดการและแผนการตลาด฿ 8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจรวมถึงความเข้มข้นของสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ 2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกำหนดเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแนะนำแนวทางของกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาดโดยอิงจากข้อมูลทุติยภูมิ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แผนการจัดการ แผนการตลาด แลแผนการเงิน฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจรวมถึงความเข้มข้นของสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ 2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกำหนดเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแนะนำแนวทางของกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาดโดยอิงจากข้อมูลทุติยภูมิ 3. วางแผนการเงิน การตั้งราคา วิเคราะห์กำไรขาดทุน จุดคุ้มทุน และอัตราส่วนทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!