Notarial Services รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

Notarial Services Attorney near you , If you are looking Notary Public in Thailand, We will provide you ; -Certified Passport = 800 bath/page -Certified Bills and Address for proof of address = 800 bath/page -To be the Witness signing before me = 800 bath/page -Verification to the authenticity of signatures in document = 800 bath/page -Oaths Affirmation and Attestation of certain documents = 1000 bath/page ประเภทของการรับรองลายมือชื่อ 1.การรับรองลายมือชื่อแบบทั่วไป 2.การรับรองลายมือชื่อแบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความ 3.การรับรองผู้แปล/การแปล ระบุตัวตนผู้แปลและรับรองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แปลเอกสาร รวมทั้งกรณีรู้จักผู้แปล 4.การรับรองผู้แปล/การแปล ระบุตัวตนผู้แปลและรับรองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แปลเอกสารจริง 5.การรับรองสำเนาเอกสารว่าถูกต้องตรงกับต้นฉบับ 6.การรับรองสำเนาเอกสารโดยไม่รับรองข้อความในเอกสาร 7.การรับรองสถานะนิติบุคคลอำนาจและลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ 8.การรับรองคำสาบานและลายมือชื่อของกรรมการบริษัท 9.การยืนยันการรับรู้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Notarial Services รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานว่าต้องการให้ทำคำรับรองประเภทใด เอกสารใด และถ้อยคำรับรองเป็นภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน
  • 2. ทนายความแจ้งราคาค่าบริการตามขอบเขตของเอกสารที่ต้องทำคำรับรอง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.ได้รับการรับรองลายมือชื่อ และสติ๊กเกอร์ที่ออกโดยสภาทนายความ (Notary stamp with cerified signature) 2.ตราประทับคำรับรอง (Notary Seal) 3. สำเนาหนังสือรับรองทนายความผู้ทำคำรับรอง (A copy of Certificate of Notarial service attorney)

ฟรีแลนซ์
Phoomjai

จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานในหน่วยงานของรัฐมามากกว่า 1 ปี นอกจากนี้ยังเป็นทนายความที่รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เป็นทนายความผู้ผ่านการอบรมการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) สามารถรับรองการลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
45 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน