วางแผนและบริหารโครงการพัฒนา IT Solution

0

บริการให้คำปรึกษา, วางแผนและบริหารโครงการพัฒนา IT Solution เช่น พัฒนา Web Application, Mobile Application, Automation ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่ม และควบคุมคุณภาพของงานที่ทีมนักพัฒนาส่งมอบ ขอบเขตการให้บริการ - วิเคราะห์และเสนอตัวเลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับโจทย์หรือความต้องการ โดยที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเสถียรภาพของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ รวมถึงแผนการสำรองป้องกันการ vendor lock - ร่างเอกสาร Solution Design และ System Architecture ที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการทั้งด้าน Functional Requirement และ Non Functional Requirements - ทำแผนงานในรูปแบบของ Agile พร้อมแตกรายละเอียดของงานย่อย เพื่อสามารถแจกจ่ายให้ทีมงานไปทำได้อย่างเหมาะสมในแต่ละรอบการทำงาน - นำเครื่องมือติดตามโครงการ (Project Management) รวมถึงนำกระบวนการเครื่องมือต่างๆ มาใช้กับทีมงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหมาะสม ควบคุมคุณภาพ และติดตามงานให้ดำเนินตามเป้าหมาย - จัดประชุมกับทีมงานพัฒนา และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรเพื่อรวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ ประสานงาน ควบคุมความเสี่ยง พร้อมร่วมแก้ปัญหาด้วยกันกับทีมงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนและบริหารโครงการพัฒนา IT Solution

  • 1. คุยรายละเอียดโครงการเบื้องต้นเพื่อประเมินขอบเขตงานและราคา
  • 2. คุยตกลงในบริการและแพ็กเกจที่ต้องการ พร้อมกับเงื่อนไขการแบ่งชำระหากมี
แพ็กเกจ
ประเมินโครงการพัฒนา IT Solution, Web/Mobile App฿ 30,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. เอกสารอธิบายถึงการออกแบบระบบโดยรวม การแบ่งส่วนความรับผิดชอบของระบบ ตัวเลือกเทคโนโลยีที่เลือกใช้ และข้อดีข้อเสียในแต่ละปัจจัย 2. เอกสารการประเมินจำนวนสมาชิกในทีมงานพัฒนาไอทีของโครงการ พร้อมระบุคุณสมบัติ/ทักษะที่ต้องมีและควรมี 3. เอกสารแผนงานดำเนินการโดยประมาณ แบ่งตามแต่ละส่วนงานย่อยพร้อมระบุระยะเวลาการดำเนินงาน และสิ่งที่ต้องมีในการเริ่มในแต่ละส่วนงานนั้นๆ 4. เอกสารบันทึกความต้องการต่างๆที่ระบบต้องมีและ/หรือควรมี ทั้ง Functional และ Non-Functional Requirements จากการประเมินเบื้องต้น


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการขนาดเล็ก-กลาง฿ 100,000
ระยะเวลาในการทำงาน 120 วัน

1. ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ และแจกแจงรายละเอียดเพื่อความชัดเจนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานที่พัฒนาขึ้นมาได้ถูกต้อง 2. บริหารและติดตามการดำเนินงานของทีมนักพัฒนาให้ไปตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด 3. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ ประสานงาน และร่วมแก้ไขปัญหากับทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.1 ประชุมกับทีมนักพัฒนารวม ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3.2 ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาบริหารโครงการ 3-4 เดือน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการขนาดกลาง-ใหญ่฿ 200,000
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

1. ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ และแจกแจงรายละเอียดเพื่อความชัดเจนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานที่พัฒนาขึ้นมาได้ถูกต้อง 2. บริหารและติดตามการดำเนินงานของทีมนักพัฒนาให้ไปตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด 3. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ ประสานงาน และร่วมแก้ไขปัญหากับทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.1 ประชุมกับทีมนักพัฒนารวม ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3.2 ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาบริหารโครงการ 5-6 เดือน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!