milestone

บัญชีภาษีครบจบที่เดียว ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

บัญชี ภาษี ครบ จบที่เดียว จัดทำบัญชีรายเดือน หรือ จัดทำบัญชีเพื่อปิดงบสิ้นปี พร้อมจัดทำสมุดบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชีและกรมสรรพากร ได้แก่ *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดทำแบบฟอร์มการเสียภาษีทุกประเภทที่จำเป็นต่อท่าน ประกันสังคม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บัญชีภาษีครบจบที่เดียว ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

  • 1. 1. รับฟังรายละเอียดของธุรกิจของท่าน ให้คำปรึกษา
  • 2. 2. เสนองานให้ตรงตามความต้องการและเสนอราคาให้เหมาะสมกับงาน
แพ็กเกจ
คำปรึกษา บัญชีสำหรับกิจการที่ยังไม่ได้ดำเเนินกิจการ (มีค่ารับรองบัญชี 8000 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บัญชีภาษีครบจบที่เดียว 1. คำปรึกษาและวิธีการแก้ปัญหาทางบัญชี ภาษีที่ตรงจุด เข้าใจง่าย 2.การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3.สมุดบัญชีและรายละเอียดตามกฎหมาย *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ 4. จัดทำงบการเงิน 5. การยื่นภาษี 6.การยื่น efilling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. การยื่นเอกสารให้หน่วยงานอื่นที่จำเป็นแก่กิจการ

คำปรึกษาและบัญชีสำหรับกิจการที่มีรายการซื้อขายเกิน 30 รายการ เกินกว่า 30 รายการ คิด 10 รายการละ 500 บาท (มีค่ารับรองบัญชี 8000 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บัญชีภาษีครบจบที่เดียว 1. คำปรึกษาและวิธีการแก้ปัญหาทางบัญชี ภาษีที่ตรงจุด เข้าใจง่าย 2.การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3.สมุดบัญชีและรายละเอียดตามกฎหมาย *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ 4. จัดทำงบการเงิน 5. การยื่นภาษี 6.การยื่น efilling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. การยื่นเอกสารให้หน่วยงานอื่นที่จำเป็นแก่กิจการ

ฟรีแลนซ์
Narudee

Long experience in accounting , auditing and tax, qualification accountants , on time มากประสบการณ์ บัญชี ตรวจสอบบัญชี ส่งงบ ส่งภาษี ครบวงจร

02/2019
เป็นสมาชิก
96 %
งานสำเร็จ
44 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน