รับจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) จดทะเบียนการค้า แบบเร่งด่วน ราคาเริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ราคาเริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ราคาเริ่มต้นเพียง 2,890 บาท - รับจดทะเบียนพาณิชย์ Electronic ราคาเริ่มต้นเพียง 2,890 บาท - รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ราคาเริ่มต้นเพียง 2,890 บาท (ฟรีค่าบริการ !!! สำหรับบริษัทที่ใช้บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกับ MrTaxGroup) - รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ราคาเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท - บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa ราคาเริ่มต้นเพียง 24,500 บาท - ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท - รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท - ให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท - บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ในราคาเริ่มต้นเพียง 290 บาท สำหรับรายการแรก และ รายการต่อไป 50 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) จดทะเบียนการค้า แบบเร่งด่วน ราคาเริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท

  • 1. ทางผู้ให้บริการจะเริ่มต้นจากการสอบถามภาพรวมของธุรกิจที่ลูกค้าต้องการจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้คำแนะนำในเบื้องต้นทั้งทางด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • 2. เมื่อลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการจะทำการส่ง Questionnaire เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ทางลูกค้าจำเป็นต้องจัดเตรียมให้กับทางผู้ให้บริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ลูกค้าจะได้รับชุดเอกสารดังต่อไปนี้ 1) หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 2) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 3) บอจ.2 หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ 4) บอจ.3 หรือ รายละเอียดการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 5) บอจ.5 หรือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 6) ข้อบังคับบริษัท *** Chatchaval Group ยินดีให้คําปรึกษาด้านภาษีและบัญชีฟรี!!! การให้บริการจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อทางผู้ให้บริการได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ออกโดยภาครัฐตามขอบเขตของการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการตามสัญญาการให้บริการ

ฟรีแลนซ์
mrtaxgroup

- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียน VAT สำหรับ Start-Up - บริการรับจัดทำบัญชี งบการเงิน และตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีจากบริษัทรับตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลก (Big 4) - ให้บริการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทางกฎหมาย(Notary Services Attorney)

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน