รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล IBM SPSS

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างละเอียด (โปรแกรม IBM SPSS) พร้อมกันนี้สามารถนําเสนอข้อมูลในรูปของกราฟและตารางในรูปแบบที่หลากหลาย และรับข้อมูลจากโปรแกรมอื่นที่ต้องการให้วิเคราะห์ เช่น Microsoft Excel, PDF, Word, Power point, dBASE , หรือข้อมูลในรูปแบบของแอสกี (Text file)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล IBM SPSS

  • 1. สอบถาม​ พูดคุยรายละเอียดงาน
  • 2. ส่งใบเสนอราคางานให้ลูกค้า​ ลูกค้าตรวจสอบใบเสนอราคาและชำระเงิน
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื่องต้น (Descriptive Statistics)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1) การนําเสนอข้อมูล - การนําเสนอในรูปบทความ - การนําเสนอในรูปตาราง หรือร้อยละ ซึ่งอาจเป็นตารางจําแนกทางเดียวหรือหลายทาง - การนําเสนอในรูปกราฟ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ฯลฯ 2) การแจกแจงความถี่ 3) การวัดค่ากลางของข้อมูล - ค่าเฉลี่ย - มัธยฐาน - ฐานนิยม 4) การวัดการกระจายของข้อมูล - พิสัย - ค่าความแปรปรวน - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน - สัมประสิทธิ์ความผันแปร - ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย เป็นต้น *** ส่งงานในรูปแบบ microsoft word, PDFและ ตาราง output จาก SPSS หรืออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

การวิเคราะห์ขั้นสูง (สถิติอนุมาน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1) การประมาณค่าพารามิเตอร์ 2) การทดสอบสมมติฐาน 3) การวิเคราะห์การถดถอย 4) การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นต้น *** ส่งงานในรูปแบบ microsoft word, PDFและ ตาราง output จาก SPSS หรืออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Nawattakorn

ศึกษาปริญญาตรี​ มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ สาขาคณิตศาสตร์​ประยุกต์​ มีความถนัดเกี่ยวกับ​ - IBM SPSS - MATLAB - R - Microsoft​ Office Word - Microsoft Office PowerPoint - Microsoft Office Excel (2013) - การเขียนResume - การทำแบบสอบถาม

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน