ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร

1. ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร 1.1 ภาษีเงินบุคคลธรรมดา เช่น เงินได้ของชาวต่างชาติ คำนวณภาษี เครดิตภาษี 1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ตรวจทาน ภ.ง.ด. 50, งาน Transfer Pricing, อนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) 1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ตรวจทานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ตรวจทานประเด็นทางภาษีก่อนขอคืนภาษี 1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ เช่น ตรวจทานสัญญา ยื่นแบบ ตีตราสาร 1.5 งานวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.6 จัดเตรียมเอกแสดงรายการทางภาษีตามที่ลูกค้าต้องการ 2. จัดทำ / ตรวจทานสัญญาทางธุรกิจต่างๆ รวมทั้งประเด็นทางภาษี 3. ติดต่อรวมทั้งเข้าร่วมกับลูกค้าในการเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลูกค้าต้องการ 4. เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทาง Video Conference หรือตามที่ตกลงลงกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ
  • 2. ให้คำแนะนำเบื้องต้น ก่อนตกลงใช้บริการ แล้วแต่กรณี
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากรทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน

จัดทำ / ตรวจทานสัญญาทางธุรกิจ รวมทั้งประเด็นภาษี
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ PDF สัญญา และ/หรือ ให้ความเห็นทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ แล้วแต่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Maysaya

เรายึดถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสิน หรือวางแนวทางการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะให้คำปรึกษาตามขอบเขตงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายกว่า 8 ปี นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เฉพาะทางด้านภาษีอากรในการดูแลลูกค้ารายใหญ่และงาน Project ต่างๆ

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน