ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย

1. ให้คำปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 2. จัดทำเอกสารทางกกฎหมาย นิติกรรมสัญญา 3. รับว่าความดำเนินคดีทั่วราชอาณาจักร 4. ให้คำปรึกษา บรรยายให้ความรู้ด้านสังคม 5. ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย

  • 1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้น
  • 2. ตกลงทำสัญญาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

การให้คำปรึกษาที่ดี และการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการทางกฎหมายทุกขั้นตอน

ฟรีแลนซ์
ภาณุพงศ์

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ, ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney, ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว, ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกระทรวงยุติธรรม, อดีต นิติกร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน