หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice)

0

📌การออกหนังสือทวงถาม เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ควรดำเนินการอย่างยิ่ง หากคุณคิดที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง...เนื่องจากขั้นตอนนี้เปรียบเหมือนการยื่นโอกาศครั้งสุดท้ายให้กับคนที่เราจะฟ้อง โดยหากอีกฝ่ายได้รับหนังสือทวงถามจากเราและเกิดความเกรงกลัว หรือยินดีชดใช้ค่าเสียหาย เรื่องทั้งหมดก็สามารถจบลงได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีครับ 📌ซึ่งเรื่องต่อไปนี้ ถือเป็นเรื่องที่นิยมมอบหมายให้ทนายออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามกันครับ -บอกกล่าวให้ชำระหนี้กู้ยืมเงิน -บอกกล่าวให้ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีหมิ่นประมาท -บอกกล่าวให้ชำระเงินตามสัญญาจ้าง/บริการ -บอกกล่าวให้ปฎิบัติตามกฎหมายในทุกเรื่อง 📌หากท่านต้องการออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามเพื่อแจ้งลูกหนี้ให้ชำระหนี้ หรือแจ้งให้บุคคลที่กระทำความผิดต่อท่านชดใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. หลักฐานสัญญาที่เป็นมูลเหตุของหนี้ที่ท่านต้องการทวงถาม หรือหลักฐานอะไรก็ตามที่สามารถบอกได้ว่าท่านเป็นเจ้าหนี้ของบุคคลที่ต้องการทวงถาม 2. ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ที่ลูกค้าต้องการทวงถาม และขอดูหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ต้องการทวงถาม
  • 2. ลูกค้าชำระค่าบริการร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
แพ็กเกจ
หนังสือทวงถาม (ส่งถึงภูมิลำเนาลูกหนี้ทางไปรษณีย์)฿ 1,200
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) ฉบับจริงส่งถึงลูกหนี้หรือบุคคลที่ลูกค้าต้องการทวงถาม ซึ่งทนายจะจัดส่งให้ทางโปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และลูกค้าจะได้รับสำเนาของเอกสารดังกล่าวไวเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการฟ้องร้องคดีต่อศาลในอนาคตอีกด้วย


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
หนังสือทวงถาม (ส่งช่องทางออนไลน์)฿ 690
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) ส่งถึงลูกหนี้หรือบุคคลที่ลูกค้าต้องการทวงถามผ่านช่องทางออนไลน์ กล่าวคือ Email, Facebook, IG, Line ช่องทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถส่งถึงลูกหนี้ได้ และลูกค้าจะได้รับไฟล์เอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการฟ้องร้องคดีต่อศาลในอนาคตด้วย


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!