visa and Work permit และจดทะเบียนบริษัท

รับปรึกษาและดำเนินงานด้านวีซ่า Work permit ของชาวต่างชาติ (วีซ่าท่องเที่ยว(TR), วีซ่าธุรกิจ (Non-b), วีซ่าติดตามภรรยา สามีไทย (Non-o) , Visa retirement วีซ่าเกษียณ และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนบริษัท ฯ ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ visa and Work permit และจดทะเบียนบริษัท

  • 1. ปรึกษารายละเอียดงานที่ต้องการทำและตกลงราคาที่จ้าง
  • 2. ตกลงจ้างงานและแจ้งขอบเขตการทำงานพร้อมชำระเงิน
แพ็กเกจ
Visa (NON-B, TR, NON-O)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ตรวจลงตรา Visa ใน Passport

Work permit
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร (Work permit)

จดทะเบียนบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. หนังสือรับรองบริษัท 2. ใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) 4. สำเนารายละเอียดการจัดตั้งบริษัท (บอจ.3) 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 6. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท 7. ตรายางบริษัท 1 อัน

ฟรีแลนซ์
Surasak

Visa & Work permit ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ในด้านการประสานงานราชการ สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างง่าย ในเรื่องการจัดตั้งบริษัท ด้าน visa ของชาวต่างชาติ ที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผมจะช่วยให้เรื่องที่ดูยุ่งยาก ทั้งเรื่องเอกสาร เรื่องการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ง่ายขึ้นมาก

03/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน