วิเคราะห์/จัดทำ แบบสอบถามงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แบบสอบถามออนไลน์

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม จัดทำแบบสอบถาม ทำแบบสอบถามออนไลน์ บรรยายผลการวิจัย (บทที่ 4) อภิปรายผล (บทที่ 5) ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 1. วิเคราะห์แบบสอบถาม สถิติพรรณา วิเคราะห์ความแปรปรวน One-way ANOVA, สหสัมพันธ์เพียร์สัน, ถดถอยพหุคูณ ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS, Excel 3,000 บาท 2. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่่น สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค พร้อมปรับปรุงข้อมูลเพื่ออัพค่าความเชื่อมั่น 2,000 บาท 3. วิเคราะห์ข้อมูล ทำบรรยายผลการวิจัย (บทที่ 4) 5,000 บาท 4. อภิปรายผลการวิจัย (บทที่ 5) 5,000 บาท 5. ปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม (บทที่ 2) ที่ขาดความสมบูรณ์หรืองานอ้างอิงล้าหลัง 6,000 บาท 6. วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 5,000 บาท ทำ AHP 7. ทำบรรณานุกรมโดยใช้ Endnote , ทำสารบัญแบบออโต้ จัดหน้า 1,800 บาท 8. ตรวจงานวิจัย วิทยานิพนธ์พร้อมปรับปรุงเนื้อหา 3,000 บาท 9. อื่น ๆ ในส่วนที่ลูกค้ามีปัญหาทุกขั้นตอนในการทำงานวิจัย คิดตามปริมาณงาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. งานของลูกค้าถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยใด ๆ ทั้งสิ้น 2. ลูกค้าสามารถปรึกษา ขอรับคำแนะนำได้ตลอดเวลาที่ฟรีแลนซ์ตื่น ทั้งทางโทรศัพท์ หรือไลน์ 3. สำหรับงานวิจัย ลูกค้าสามารถขอแก้ไขหลังจากการส่งงานและระบบตรวจรับแล้ว ได้ตลอดไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสำเร็จ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ยกเว้นการขอแก้ไขในบทที่ฟรีแลนซ์ไม่ได้เป็นผู้รับงานมาก่อน หรือการปรับโครงสร้างเนื้อหาใหม่ที่แตกต่างจากเดิมไปมาก (เช่น ทำเรื่องใหม่ เป็นต้น)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์/จัดทำ แบบสอบถามงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แบบสอบถามออนไลน์

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งาน รายละเอียดและขอบข่ายงานที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาและผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งานในรูปของ word และ pdf และไฟล์วิเคราะห์ SPSS, Excel

ฟรีแลนซ์
จอมจักรวาล

มีความถนัดด้านกฎหมาย การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสร้งเว็บไซต์ การสร้างเพจ การขายสินค้า การโฆษณา การจัดอีเวนท์ จัดกิจกรรม การถ่ายภาพ วาดภาพ เขียนบทความ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ การวางระบบคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนา

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
70 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน