รับทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษี ยื่นประกันสังคม

• บริการยื่นภาษี (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด. 3, ภงด. 53,ภพ.30) ยื่นประกันสังคม และภายหลังการยื่นแบบต่างๆ เรียบร้อยแล้วในแต่ละเดือนทางบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาใบเสร็จการเสียภาษีให้ประจำเดือน • ทำการบันทึกบัญชีประจำเดือน และแนะนำการทำใบสำคัญแนบเอกสาร และทำสมุดรายวัน แยกตามประเภทสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย, มีการบันทึกบัญชธนาคารและตรวจสอบยืนยันยอดเงินกับธนาคาร, บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน สรุปงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน) • จัดทำงบการเงินกลางปี (ภงด.51) พร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร • จัดทำงบการเงินประจำปี (ภงด.50) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยคิดเฉพาะค่าตรวจสอบบัญชีและเซ็นต์รับรองบัญชีเท่านั้น ไม่คิดค่าปิดบัญชี,ค่าสมุดบัญชีค่าแฟ้มหรือ ค่าเอกสาร พร้อมบริการนำส่ง ณ กรมพัฒนธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร • จัดวางระบบบัญชีเพื่อการจัดทำระบบบัญชีภายในที่ถูกต้องได้มาตรฐาน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีใช้บริการการทำบัญชีรายเดือน) • ให้คำปรึกษาวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง ตามกฎหมายต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษี ยื่นประกันสังคม

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัท วางแผนงาน
  • 2. ประเมินและตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เอกสารรวมไม่เกิน 50 บิล/เดือน • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) • จัดทำและยื่น ภ.พ.36 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน • จัดทำและยื่นรายชื่อ การเข้า-ออกของลูกจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม

ฟรีแลนซ์
Jiraphan

ให้คำปรึกษาและบริการด้านบัญชีและภาษี ประสบการณ์การทำบัญชี 15 ปี เกี่ยวกับธุรกิจมากมายซื้อมา-ขายไป ถึงธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผลิตสินค้า

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน