IT Helpdesk & Support IT Infrastructure

IT Support ติดตั้ง,แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ Hardware/Software ระบบเครือข่าย LAN/Wi-fi ระบบใช้งานภายในองค์กร Server, Network, Printer, File sharing, MS-Windows, MS-Office, CCTV etc. - ปรึกษารายละเอียดวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ - แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน วันเวลาก่อนเริ่มงาน - รวบรวมสรุปแจ้งผลเมื่องานเสร็จ สามารถ Remote ผ่านระบบ Ultraviwer/Teamviwer/Anydesk

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ IT Helpdesk & Support IT Infrastructure

  • 1. สอบถามและพูดคุยรายละเอียดของงาน
  • 2. หาแนวทางแก้ไขปัญหา และ นำเสนอราคาการทำงานตามขอบเขตของงานที่ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
500 บ. Support Case by Case 1 Ticket
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Ticket base : 1 Ticket ราคาคิดแบบ 1 Ticket/Issue/Device แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั่วไป/ระบบปัฏิบัติการ Windows 7/8/8.1/10/11 ลงโปรแกรมต่างๆ ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ Internet โดยผ่านโปรแกรม Remote Teamviwer/Anydesk/Ultraviwer ติดตั้งโปรแกรม, Setup ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ * On-Site มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมตามตกลงแล้วแต่ระยะทางและสถานที่

1,000 Support 1-5 Device / เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- จำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง - ระยะเวลาดูแลและ Support 1 เดือน - จำนวน Remote ไม่จำกัด - Remote แก้ไขปัญหา ผ่าน Anydesk, Teamviewer, Ultraviwer ***กรณีต้อง On Site หน้างานค่าเดินทางแล้วเเต่ระยะทาง*** ***รับลงโปรแกรมเฉพาะที่มี License เท่านั้น***

2,000 Support 1-10 Device / เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- จำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง - ระยะเวลาดูแลและ Support 1 เดือน - จำนวน Remote ไม่จำกัด - Remote แก้ไขปัญหา ผ่าน Anydesk, Teamviewer, Ultraviwer ***กรณีต้อง On Site หน้างานค่าเดินทางแล้วเเต่ระยะทาง*** ***รับลงโปรแกรมเฉพาะที่มี License เท่านั้น***

ฟรีแลนซ์
พัฒน์พงศ์

- มีประสบการ์ณด้าน IT Support 8 ปี พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งงานทั่วไปรวมถึงงานระบบสำหรับองค์กรและบุคคล - ทำงานในสาย IT Infrastructure สามารถออกแบบ Network diagram ได้ - รักในงานบริการ

06/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน