รับออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วย STATA & SPSS

ออกแแบบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive ststistics) และเชิงอนุมาน (Inferential ststistics) ด้วย STATA & SPSS อาทิเช่น - การจัดการกับข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ - วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างที่ศึกษา - วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานพื้นฐาน สำหรับหาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัว (Bivariable analysis) เช่น Chi-square, Fisher's exact test, t-test, ANOVA, Man whitney u test, Kruskal wallis - วิเคราะ์สถิติเชิงอนุมานขั้นสูง สำหรับหาความสัมพันธ์ตัวแปรหลายตัว (Multivariable analysis) เช่น Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Cox propotional hazard model - การเลือกสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะและชนิดของตัวแปรหรือข้อมูล - เลือกแสดงข้อมูลรูปแบบ Infographics & Data visualization

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วย STATA & SPSS

  • 1. อธิบายรายละเอียดของงาน ส่งไฟล์โครงร่างวิจัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งไฟล์ข้อมูลดิบ
  • 2. เสนอและตกลงราคา ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการนำเสนอ และมอบงาน
แพ็กเกจ
ชุดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- การจัดการ/เตรียมข้อมูลเบื้องต้น - สถิติเชิงพรรณา เช่น frequency, percentage, mean, median, standard deviation (SD), Interquartile range (IQR) - ตาราง/กราฟ และการแปลผล

ชุดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- การจัดการ/เตรียมข้อมูลเบื้องต้น - สถิติเชิงอนุมานพื้นฐาน เช่น Chi-square, Fisher's exact test, t-test, ANOVA, Mann Whitney U test, Kruskal wallis เป็นต้น - ตาราง/กราฟ และการแปลผล

ชุดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- การจัดการ/เตรียมข้อมูลเบื้องต้น - สถิติเชิงอนุมานพื้นฐาน เช่น Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Kaplan meier curve, Cox propotional Hazard model - ตาราง/กราฟ และการแปลผล

ฟรีแลนซ์
Apichat

เรียนจบวิทยาการระบาด (Epidemiology) เคยทำงานที่ศูนย์วิจัยของหน่วยงาน มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทั้งสถิติเชิงพรรณา และเชิงอนุมาน โดยใช้โปรแกรม STATA และ SPSS

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน