รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS (ทั้งเล่ม)

รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS (ทั้งเล่ม) ระดับปริญญาตรี และโท ภาษาไทยและอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS (ทั้งเล่ม)

  • 1. แจ้งรายละเอียด หัวข้องานวิจัย ระดับ คณะ สาขาวิชา
  • 2. ชำระเงิน
แพ็กเกจ
รายงานการวิจัย สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ป.ตรี (ทั้งเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 29 วัน

ได้รับบทความเป็นไฟล์ word และ PDF จำนวน 1 บทความ จำนวนหน้าประมาณ 50 หน้า 4000 ตัวอักษร ระยะเวลาในการทำงานทั้งเล่มประมาณ 1 เดือน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย หน้าปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 2 3 4 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน

รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS ป.โท (ทั้งเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 29 วัน

ได้รับบทความเป็นไฟล์ word และ PDF จำนวน 1 บทความ จำนวนหน้าประมาณ 50 หน้า 4000 ตัวอักษร ระยะเวลาในการทำงานทั้งเล่มประมาณ 1 เดือน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย หน้าปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 2 3 4 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน

ฟรีแลนซ์
Kashamas

จบปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร นิด้า จบปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทประกันชีวิต ทางด้าน Medical Underwriter นานกว่า 7 ปี

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน