ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย / ร่างสัญญา / ฟ้องคดี / ว่าความทั่วราชอาณาจักร / ทวงหนี้

📍ให้บริการทางกฎหมายแบบครบวงจร📍 📝 รับปรึกษากฎหมาย - คดีแพ่ง: เช่น ปัญหากฎหมายและแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงิน การเช่าซื้อ การเช่าพื้นที่ การจ้างแรงงาน จ้างทำของ การซื้อขาย และข้อพิพาทต่างๆ เป็นต้น - คดีอาญา เช่น คดีลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น 📝 ตรวจ, ร่าง, ให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาและเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท - สัญญา เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ เป็นต้น - พินัยกรรม - หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ (โนติส) 📝 ฟ้องร้อง / ดำเนินคดี / ว่าความทั่วราชอาณาจักร - รับดำเนินคดีทั่วราชอาณาจักร - ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา - ทั้งในฐานะโจทก์ที่เป็นฝ่ายฟ้องร้อง และในฐานะจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องร้อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย / ร่างสัญญา / ฟ้องคดี / ว่าความทั่วราชอาณาจักร / ทวงหนี้

  • 1. ลูกความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาหรือบริการที่ต้องการในเบื้องต้น
  • 2. ทนายสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียดและประเด็นที่สำคัญ เพื่อพิจารณาประกอบหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการให้ความเห็นทางกฎหมาย พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การฟ้องร้อง การต่อสู้คดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การป้องกันและแก้ไขปัญหาในทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี ซึ่งทนายความเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกความมากที่สุด - ลูกความจะได้รับเอกสารความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบไฟล์ .pdf หมายเหตุ: ราคาเริ่มต้นและระยะเวลาในการทำงาน พิจารณาจากความยากง่ายของข้อเท็จจริง ปัญหาทางกฎหมาย และเงื่อนไขตามที่ลูกความต้องการ

ตรวจ, ร่าง, ให้ความเห็น สัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- บริการตรวจสัญญา, ร่างสัญญา, ให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้าง เป็นต้น หมายเหตุ: ราคาเริ่มต้นและระยะเวลาในการทำงาน พิจารณาจากรายละเอียดของสัญญา จำนวนหน้าของสัญญา และเงื่อนไขความต้องการของลูกความประกอบกัน

ฟ้องร้องต่อสู้คดี / ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ (โนติส)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เข้าเป็นทนายความให้แก่ลูกความในการฟ้องร้อง (ฐานะโจทก์) หรือต่อสู้คดี (ฐานะจำเลย) คดีแพ่งและคดีอาญา ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคือการยื่นคำฟ้องหรือยื่นคำให้การ (แล้วแต่กรณี) จนกระทั่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา - ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ (ส่งโนติส) - คดีขอตั้งผู้จัดการมรดก หมายเหตุ: ราคาเริ่มต้นและระยะเวลาในการทำงาน พิจารณาจากความยากง่ายของคดี

ฟรีแลนซ์
kwanchanok

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ระดับปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณทิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา - มีใบอนุญาตว่าความ - มีประสบการณ์ให้คำปรึกษากฎหมาย ตรวจ/ร่างสัญญา และว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน