milestone

IT Support ติดตั้ง,แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย บุคคล/องค์กร

IT Support ติดตั้ง,แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ Hardware/Software ระบบเครือข่าย LAN/Wi-fi ระบบใช้งานภายในองค์กร Server, Network, Printer, File sharing, MS-Windows, MS-Office, CCTV etc. - ปรึกษารายละเอียดวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ - แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน วันเวลาก่อนเริ่มงาน - รวบรวมสรุปแจ้งผลเมื่องานเสร็จ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ IT Support ติดตั้ง,แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย บุคคล/องค์กร

  • 1. ปรึกษารายละเอียดวิเคราะห์ความต้องการ/ปัญหาก่อนเริ่มงาน
  • 2. แจ้งแนวทาง/ขั้นตอนการทำงาน /สิ่งที่จะทำ
แพ็กเกจ
Remote support
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

กรณีแก้ไขปัญหา - ปรึกษาพูดคุยตรวจสอบปัญหาและรายละเอียดเบื้องต้นก่อนตกลงเริ่มงาน - แจ้งนัดวันเวลาเริ่มงานพร้อมระยะเวลาดำเนินงาน - สรุปปัญหาพร้อมแนะแนวทางป้องกันหลังงานเสร็จ กรณีติดตั้งเพิ่มเติม - ปรึกษาพุดคุยความต้องการการใช้งานและสิ่งที่ต้องการ - แจ้งนัดวันเวลาเริ่มงานพร้อมระยะเวลาดำเนินงาน - อธิบายวิธีการใช้งานพร้อมบริการช่วยเหลือหลังติดตั้ง กรณีอื่นๆ พูดคุยรายละเอียดพร้อมตกลงก่อนเริ่มงาน หากต้องเข้าหน้างานคิดค่าเดินทางเพิ่มเติมตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Pisit

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งงานทั่วไปรวมถึงงานระบบสำหรับองค์กร. If you got any problems, please do not hesitate to contact me.

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
49 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน