รับทำบัญชีและยื่นภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รับทำบัญชีและยื่นภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมทั้งร่วมวางแผนภาษีให้ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งหาผู้สอบบัญชีสำหรับรับรองงบการเงินประจำปี ด้วยประสบการณ์การทำงานสำนักงานบัญชีมากว่า 7 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมตอบคำถามและอธิบายเรื่องเอกสารด้วยความเต็มใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีและยื่นภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  • 1. แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี และภาษี สอบถามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • 2. เสนอราคาค่าบริการ
แพ็กเกจ
เอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย จำนวน 1-10 รายการ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เมื่อผู้ว่าจ้างส่งเอกสารมาทุกๆเดือน ทางบัญชีจะนำส่งภาษีต่างๆให้อย่างถูกต้องครบถ้วน (ยกเว้นกรณีผู้ว่าจ้างส่งเอกสารล่าช้า ไม่ตรงเดือน อาจจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มของสรรพากร กรมพัฒน์ และประกันสังคม) เมื่อสิ้นรอบบัญชี ทางบัญชีจะจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชี ภายใน 5 เดือนหลังสิ้นรอบบัญชี เมื่อนำส่งงบการเงินเรียบร้อย ทางบัญชีจะเตรียมเอกสารที่ได้รับทั้งหมดพร้อม งบการเงิน 1 เล่ม งบทดลอง สมุดรายวันทั้งหมดในปี บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงินอื่นๆ ส่งกลับผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี

เอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย จำนวน 11-20 รายการ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เมื่อผู้ว่าจ้างส่งเอกสารมาทุกๆเดือน ทางบัญชีจะนำส่งภาษีต่างๆให้อย่างถูกต้องครบถ้วน (ยกเว้นกรณีผู้ว่าจ้างส่งเอกสารล่าช้า ไม่ตรงเดือน อาจจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มของสรรพากร กรมพัฒน์ และประกันสังคม) เมื่อสิ้นรอบบัญชี ทางบัญชีจะจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชี ภายใน 5 เดือนหลังสิ้นรอบบัญชี เมื่อนำส่งงบการเงินเรียบร้อย ทางบัญชีจะเตรียมเอกสารที่ได้รับทั้งหมดพร้อม งบการเงิน 1 เล่ม งบทดลอง สมุดรายวันทั้งหมดในปี บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงินอื่นๆ ส่งกลับผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี

เอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย จำนวน 21-30 รายการ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เมื่อผู้ว่าจ้างส่งเอกสารมาทุกๆเดือน ทางบัญชีจะนำส่งภาษีต่างๆให้อย่างถูกต้องครบถ้วน (ยกเว้นกรณีผู้ว่าจ้างส่งเอกสารล่าช้า ไม่ตรงเดือน อาจจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มของสรรพากร กรมพัฒน์ และประกันสังคม) เมื่อสิ้นรอบบัญชี ทางบัญชีจะจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชี ภายใน 5 เดือนหลังสิ้นรอบบัญชี เมื่อนำส่งงบการเงินเรียบร้อย ทางบัญชีจะเตรียมเอกสารที่ได้รับทั้งหมดพร้อม งบการเงิน 1 เล่ม งบทดลอง สมุดรายวันทั้งหมดในปี บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงินอื่นๆ ส่งกลับผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี

ฟรีแลนซ์
เนาวรัตน์

รับทำบัญชียื่นภาษี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ด้วยประสบการณ์การทำงานสำนักงานบัญชี มากว่า 7 ปี จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบัญชี ขึ้นเป็นผู้ทำบัญชี กับสภาวิชาชีพบัญชี

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน