วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ด้วย Stata SPSS

4.88
ขายได้ 167 ครั้ง

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข (Clinical Statistics) ด้วยโปรแกรม Stata/SPSS การทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์ (Data visualization) ***ทำงานด่วน ทำงานไว งานถูกต้อง เชื่อมือได้*** • จัดการข้อมูล การ Coding ข้อมูล • วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ n(%) Mean Mode Median SD • วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เช่น การทดสอบ t-test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA,Correlation, Regression และอื่นๆ • วิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Multi-level linear mixed model, Factor Analysisม Path Analysis, SEM, GEE, GLM, GLMM, ROC analysis และอื่นๆ • เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์ ด้วยภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักสถิติ และเข้าใจง่าย (บทที่ 4) • ปรึกษาปัญหาในการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เช่น การออกแบบการศึกษา การคำนวณขนาดตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำเชิงเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์แบบเป็นกันเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ด้วย Stata SPSS

  • 1. พูดคุย สอบถามรายละเอียดของงานและข้อมูลที่จะวิเคราะห์ ตกลงและเสนอราคาจ้างงาน
  • 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 1-5 วัน (หลังจากระบบอนุมัติให้ทำงาน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แพ็กเกจ
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงพรรณนา฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่าง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงวิเคราะห์ (เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์)฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ เช่น t-test, ANOVA, Chi-square test, Fisher's exact test,Correlation, Simple regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สถิติขั้นสูง Advanced Medical Statistics (การวิจัยทางการแพทย์)฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง เช่น Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Multi-level linear mixed model, GEE, Propensity score เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!