วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ด้วย Stata SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข (Clinical Statistics) ด้วยโปรแกรม Stata/SPSS การทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์ (Data visualization) ***ทำงานด่วน ทำงานไว งานถูกต้อง เชื่อมือได้*** • จัดการข้อมูล การ Coding ข้อมูล • วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ n(%) Mean Mode Median SD • วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เช่น การทดสอบ t-test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA,Correlation, Regression และอื่นๆ • วิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Multi-level linear mixed model, Factor Analysisม Path Analysis, SEM, GEE, GLM, GLMM, ROC analysis และอื่นๆ • เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์ ด้วยภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักสถิติ และเข้าใจง่าย (บทที่ 4) • ปรึกษาปัญหาในการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เช่น การออกแบบการศึกษา การคำนวณขนาดตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำเชิงเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์แบบเป็นกันเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ด้วย Stata SPSS

  • 1. พูดคุย สอบถามรายละเอียดของงานและข้อมูลที่จะวิเคราะห์ ตกลงและเสนอราคาจ้างงาน
  • 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 1-5 วัน (หลังจากระบบอนุมัติให้ทำงาน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แพ็กเกจ
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงพรรณนา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่าง

สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงวิเคราะห์ (เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ เช่น t-test, ANOVA, Chi-square test, Fisher's exact test,Correlation, Simple regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง

สถิติขั้นสูง Advanced Medical Statistics (การวิจัยทางการแพทย์)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง เช่น Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Multi-level linear mixed model, GEE, Propensity score เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง

ฟรีแลนซ์
AnuchaKamsom

ผมเป็นนักสถิติมือดีที่หน่วยวิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ การศึกษา ป.โท ระบาดวิทยา และการอบรมสถิติทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น Multiple logistic regression analysis, Survival analysis, Propensity score, GEE, Multi-level linear regression analysis

08/2019
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
113 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน