milestone

Arena Simulation รับทำโปรแกรม Arena Simulation

Welcome Foreigner Customers Arena เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจำลอง ของปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดี - ผลเสียเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือปฎิบัติจริง สามารถจำลองได้หลายรูปแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการทำงานที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการทำงานจริง ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาเพิ่มเติม จะแล้วแต่ตามตกลงกันหรือขึ้นอยู่กับความยากของเงื่อนไข รวมถึง Animation ด้วย ซึ่งจะเป็น case by case

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Arena Simulation รับทำโปรแกรม Arena Simulation

  • 1. รับ Request และข้อมูลจากลูกค้า (Freelance อาจมีขอข้อมูลเพิ่มตามแต่เนื้องาน)
  • 2. Freelance ประเมินขั้นตอนการทำงานและเสนอราคากลับพร้อมทั้งระยะเวลาในการทำ
แพ็กเกจ
งานขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.Process ขนาดเล็กโดยมี ตัวกระบวนการ ไม่เกิน 3 กระบวนการ และเงื่อนไข ไม่เกิน 2 เงื่อนไข (และสามารถใช้ Student Version ได้) 2.ไม่รวม Animation 3.ลูกค้าเป็นคนจัดหาข้อมูลให้ทั้งหมด

งานขนาดปานกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1.Process ขนาดปานกลางโดย มีตัวกระบวนการไม่เกิน 7 กระบวนการ และเงื่อนไขในการตัดสินใจ ไม่เกิน 6 เงื่อนไข 2.ไม่รวม Animation 3.ลูกค้าเป็นคนจัดหาข้อมูลให้ทั้งหมด

ฟรีแลนซ์
Thanapon

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ จำลองสิ่งต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
24 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน