รับเขียน/ปรับแก้งานภาษาอังกฤษทั้งงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ในรูปแบบต่างๆ

- รับปรึกษา ตรวจงาน ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยเดิมให้สมบูรณ์มากขึ้น (สามารถทำแยกบทได้ 1,2,3,4,5) - รับเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ Research, Thesis, Independences Study - รับเขียน Article, Essay, Academic Writing, แปลงาน ไทย-อังกฤษ/ อังกฤษ-ไทย - รับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทางสถิติด้วย SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทำวิจัยด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ Regression Analysis, Factor Analysis, T-Test, F-Test , Pearson's Correlation และ Chi-Square ( บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ) - รับทำ PowerPoint งานนำเสนอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอทั่วไป หรือ ข้อมูลงานวิจัย สาขาที่ถนัด บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยี, อุตสาหกรรม, ศิลปศาสตร์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, อื่นๆ **ราคาว่าจ้างขึ้นอยู่กับรูปแบบการวิจัย ขอบเขตของงาน ความยากง่าย จำนวนคำ และเนื้อหาที่ให้ค้นคว้า ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมเพื่อประเมินราคาก่อนการตัดสินใจได้คะ “ผู้จัดทำใจดี มืออาชีพ ไม่หนีงาน พร้อมให้ตลอดเวลาคะ”

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน/ปรับแก้งานภาษาอังกฤษทั้งงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ในรูปแบบต่างๆ

  • 1. แจ้งประเภทงานที่ต้องการว่าจ้าง เช่น Research, IS, Thesis, Article และ ขอบเขตการทำงาน
  • 2. แจ้ง leadtime การทำงานที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
ปรับแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ปรับแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ 500 คำ เริ่มต้น 3,500 บาท / 1,000 คำ เริ่มต้น 5,500 บาท (Time New Roman size 12)

รับเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ (พร้อมหาข้อมูลให้)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ (พร้อมหาข้อมูลให้) ราคาพิเศษต่อรองได้

ฟรีแลนซ์
Natthakarn

ประสบการณ์ด้านการศึกษาปริญญาตรีและโทเกียรตินิยมอันดับ 1 (International Program) มีความถนัดในการเขียนงานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงงาน PowerPoint presentation แบบมืออาชีพ

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
43 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน