บริการฝึกอบรม Cryptcurrency/DEFI | AI | Data Science | Machine Learning | Mobile Development

บริการจัดฝึกอบรมไอทีสำหรับองค์กรทางด้าน AI, Data Science, Blockchain/Cryptocurrency/DEFI/Smart Contract โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรพัฒนาบุคลากรด้านซอฟแวร์กว่า20ปี โดยมี 7 หลักสูตร ดังนี้ (1คำสั่งซื้อต่อ 1หลักสูตร) 1. Introduction to Cryptocurrency/Blockchain/DEFI/Smart Contract Application Development 2. R Programming for Data Science & Machine Learning 3. Python Programming for Data Science & Machine Learning 4. Rapid Cross-platform Mobile Application Development with React Native 5. Introduction to Deep Learning with Python & Tensorflow 6. Introduction to Big Data Analytics with Hadoop & Spark 7. Introduction to JavaScript Programming [หมวดหมู่สอนการลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสอน และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการใช้เครื่องมือเท่านั้น มิได้มีเจตจาในการชี้นำ/จูงใจ/หรือวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อให้ทำการซื้อขายหรือลงทุนสินทรัพย์ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการลงทุนด้วยตนเอง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางด้านการลงทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม]

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการฝึกอบรม Cryptcurrency/DEFI | AI | Data Science | Machine Learning | Mobile Development

  • 1. กรุณาแจ้งเนื้อหาหลักสูตร จำนวนวัน จำนวนผู้เข้าอบรม
  • 2. เลือกรูปแบบอบรม (สด/ออนไลน์)
แพ็กเกจ
อบรม 4 วัน (1หลักสูตร - ทุกเนื้อหา)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

การฝึกอบรมตามเนื้อหาสำหรับผู้เข้อบบรมจำนวน10คน พร้อมเอกสารประกอบการสอนแบบรูปเล่ม 10ชุด

อบรม 8 วัน (2หลักสูตร - ทุกเนื้อหา)
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

การฝึกอบรมตามเนื้อหาสำหรับผู้เข้อบบรมจำนวน10คน พร้อมเอกสารประกอบการสอนแบบรูปเล่ม 10ชุด

ฟรีแลนซ์
เด่นเดช

ดำเนินงานด้านบริการด้านคำปรึกษาและการฝึกอบรมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในวงการไอทีมาอย่างยาวนานกว่า 30ปีและเชี่ยวชาญด้าน Artificial Intelligence, Data Science, Machine Learning, Web/Mobile Development, Cryptocurrency/DEFI ที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาครัฐที่ประสบการณ์กว่า 20ปี

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
17 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน