pro

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

- อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน - ต้องให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS เท่านั้น - ข้อมูลดิบ และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้ในงานอื่นตามจรรณยาบรรณนักวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

  • 1. สอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวแปรที่จะให้วิเคราะห์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังระบบอนุมัติให้ทำงาน
  • 2. กรณีข้อมูลยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรม SPSS จะต้อง clean ข้อมูลก่อนอย่างน้อย 3 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์
แพ็กเกจ
สถิติเชิงพรรณนา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word - สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

สถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test, ANOVA, Regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word - สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ฟรีแลนซ์
DokTor

เป็นนักวิจัยวุฒิ ป.เอก ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีความเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับทำงานวิเคราะห์สถิติ ตรวจ Reliability & Validity ของเครื่องมือแบบสอบถาม และแปลงานเอกสารวิชาการ

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
61 ครั้ง
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน