ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง เขียนแบบ เซ็นรับรอง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

1. งานออกแบบโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก 2. จัดทำรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้างอื่นๆ และเซ็นต์รับรองโดยวิศวกรโยธา 3.เขียนแบบงานโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือเพื่อก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Auto CAD (จะส่งมอบไฟล์ .dwg และ .pdfให้ลูกค้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง เขียนแบบ เซ็นรับรอง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

  • 1. ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของโครงการและความต้องการของลูกค้า เช่นรูปแบบที่ต้องการให้ออกแบบ ขนาดของที่ดิน พื้นที่ใช้สอยและงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อเสนอราคางานออกแบบและเขียนแบบเบื้องต้น
  • 2. ผู้รับจ้างส่งแปลนให้ลูกค้าอนุมัติก่อนดำเนินการขั้นอื่นๆต่อไป
แพ็กเกจ
งานออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง พร้อม BOQ ประเภทบ้านพักอาศัยขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 100 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. แบบโครงสร้างสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง,เพื่อก่อสร้าง .dwg, .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 2. รายการคำนวณโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้างเป็นไฟล์ .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 3. เอกสารรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 4. BOQ ประเมินราคางานโครงสร้างเบื้องต้น .xls, .pdf

งานออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง พร้อม BOQ ประเภทบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่กว่า 100 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. แบบโครงสร้างสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง,เพื่อก่อสร้าง .dwg, .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 2. รายการคำนวณโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้างเป็นไฟล์ .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 3. เอกสารรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 4. BOQ ประเมินราคางานโครงสร้างเบื้องต้น .xls, .pdf

งานออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง พร้อม BOQ ประเภทบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่กว่า 200 ตร.ม เป็นต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. แบบโครงสร้างสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง,เพื่อก่อสร้าง .dwg, .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 2. รายการคำนวณโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้างเป็นไฟล์ .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 3. เอกสารรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 4. BOQ ประเมินราคางานโครงสร้างเบื้องต้น .xls, .pdf

ฟรีแลนซ์
ดนุพล

วิศวกรโครงสร้าง (ออกแบบ) ป.โทและเอกจากUTokyo (ทุน MEXT และ Mitsubishi UFJ) ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน