LAZADA : รับเคลียร์ Report Lazada

รับเคลียร์ Report Lazada ให้อยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการผ่านการใช้ Excel เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของลูกค้า ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-3 วัน ตามขนาด ปริมาณ และความยากง่ายของงานนั้นๆค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ LAZADA : รับเคลียร์ Report Lazada

  • 1. 1. รับข้อมูลและเงื่อนไขของงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น มีข้อมูลอะไร ต้องการให้ทำอย่างไร ระยะเวลาที่ต้องการงานดังกล่าว และอื่นๆ
  • 2. 2. พิจารณาความสามารถในการรับงาน โดยพิจารณาจากความยาก และความเร่งรีบของงาน
แพ็กเกจ
งานด่วน ไม่ซับซ้อน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- สร้างกราฟ/ตารางจากข้อมูล ไม่เกิน 5 กราฟ/ตาราง - สร้างสูตรขั้นต้น ไม่เกิน 5 สูตร - ไม่มีการผูกสูตรข้ามชีท - แก้ไขงานไม่เกิน 5 ครั้ง - Report อยู่รูปแบบ Excel File จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันหลังจากตกลงราคา

งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- สร้างกราฟ/ตารางจากข้อมูล รวมถึง Dashboard ตามความต้องการของลูกค้า - สร้างสูตรขั้นต้นและขั้นสูงตามที่ลูกค้าต้องการ - สอนและแนะนำวิธีใช้งานรายงานอย่างละเอียด - แก้ไขงานไม่เกิน 5 ครั้ง - Report อยู่รูปแบบ Excel File จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันหลังจากตกลงราคา

ฟรีแลนซ์
Chompoonuch

5 years experience in Data warehouse and Business intelligence team and Master Degree about IT in Business at Chulalongkorn University

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน