ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / วางแผนภาษี / ปิดงบการเงิน / รับทำบัญชี / รับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 91 93 94

ขายได้ 41 ครั้ง
4.9

บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91, 93, 94) และวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษีแบบออนไลน์ 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบกระดาษ ขั้นตอนดำเนินการก่อนดำเนินการยื่นแบบฯ 1. สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นแบบออนไลน์ และลงทะเบียนยื่นแบบออนไลน์แล้ว -เตรียม USERNAME คือ เลขประจำตัวประชาชน และ PASSWORD 2. สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นแบบออนไลน์ และยังไม่เคยลงทะเบียนยื่นแบบออนไลน์ -เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า และด้านหลัง 3. สำหรับผู้ประสงค์ยื่นแบบกระดาษ และยื่นแบบออนไลน์ -เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เพื่อสะดวกในการติดต่อและจัดส่งเอกสารของทางกรมสรรพากร หมายเหตุ 1 ทุกขั้นตอน ทุกข้อมูลของท่าน เราดำเนินการด้วยความปลอดภัย หมายุเหตุ 2 ทุกเงื่อนไข ทุกขั้นตอน เอกสารหลักฐานทั้งหมด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมายเหตุ 3 เราดูแลท่านตั้งแต่ช่วยวางแผนภาษี บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกขั้นตอนกระบวนการของกรมสรรพากร จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้เราแน่ใจว่าท่านได้รับคืนเงินภาษีเข้าบัญชีของท่านแล้ว และช่วยท่านประหยัดภาษีได้มากขึ้น

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / วางแผนภาษี / ปิดงบการเงิน / รับทำบัญชี / รับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 91 93 94

  • 1. 1. เตรียมเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมไว้ (เป็นสำเนาได้ ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง) -หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ท่านได้รับจาก บริษัทฯ ต่าง ๆ -เอกสารค่าลดหย่อนต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต, หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), เงินบริจาค เป็นต้น
  • 2. 2. เตรียมข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว -คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ -กรณีมีคู่สมรส (ต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส และข้อมูลเงินได้ ของคู่สมรส ถ้าไม่มีเงินได้แจ้งว่าไม่มีเงินได้ -กรณีมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เตรียมสำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด -กรณีมีบิดาและ/หรือมารดาอายุถึง 60 ปี เตรียมสำเนาบัตรประชาชนบิดาและ/หรือมารดา

แพ็กเกจ ราคา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / วางแผนภาษี / ปิดงบการเงิน / รับทำบัญชี / รับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 91 93 94

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)

฿500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคำนวณภาษีในกระดาษทำการเบื้องต้น -แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้น ว่าท่านได้รับภาษีคืนจำนวนเท่าไร -แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้น ว่าท่านต้องชำระภาษีเพิ่มเติมเท่าไร -สอบถามข้อมูลท่านเพิ่มเติม เพื่อแนะนำท่านให้ได้รับภาษีคืนมากขึ้นหรือประหยัดการเสียภาษีให้น้อยลง -เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะดำเนินการยื่นแบบฯ ให้ท่านทางออนไลน์ หรือทางกระดาษ ตามที่ท่านต้องการ -ดำเนินการยื่นแบบฯ (ใช้เวลาประมาณ 3 วัน หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารครบถ้วนและชัดเจนหรือไม่)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.94 )

฿600
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคำนวณภาษีในกระดาษทำการเบื้องต้น -แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้น ว่าท่านได้รับภาษีคืนจำนวนเท่าไร -แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้น ว่าท่านต้องชำระภาษีเพิ่มเติมเท่าไร -สอบถามข้อมูลท่านเพิ่มเติม เพื่อแนะนำท่านให้ได้รับภาษีคืนมากขึ้นหรือประหยัดการเสียภาษีให้น้อยลง -เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะดำเนินการยื่นแบบฯ ให้ท่านทางออนไลน์ หรือทางกระดาษ ตามที่ท่านต้องการ -ดำเนินการยื่นแบบฯ (ใช้เวลาประมาณ 5 วัน หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารครบถ้วนและชัดเจนหรือไม่)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.93)

฿5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1.ให้บริการปรึกษาและแนะนำจนเสร็จสิ้นการยื่นแบบภาษี 2.ให้บริการปรึกษาและแนะนำหลังยื่นแบบภาษีเสร็จสิ้น กรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ -ดำเนินการยื่นแบบฯ (ใช้เวลาประมาณ 10 วัน หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารครบถ้วนและชัดเจนหรือไม่)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!