รับเขียนแผนธุรกิจและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน รวมถึงให้คำปรึกษาและวางระบบการบริหารงาน

บริการหลักจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนธุรกิจ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ แบ่งเป็น 2 หมวดหลักๆ ได้แก่ 1.) บริการเขียนแผนธุรกิจเสนอผู้ลงทุน หรือใช้ดำเนินธุรกิจจริง รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือขยายธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ให้คำแนะนำเริ่มตั้งแต่แนวคิดการจัดทำโครงการ ลักษณะของธุรกิจ การระบุ Services และ Customers identification การศึกษาตลาด กลยุทธ์และการจัดการตลาด การพิจารณาองค์ประกอบเชิงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ การจัดทำประมาณการทางการเงิน พิจารณาความเสี่ยงและการจัดการ 2.) ให้คำปรึกษาและวางระบบการบริหารงานแก่ SME ให้เป็นมืออาชีพ BusinessFit คือทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำงานจริงกว่า 20 ปี จากประสบการณ์ทำให้เรารู้ข้อจำกัดของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก BusinessFit จึงก่อกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ SME ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริหารงานแบบมืออาชีพ สามารถรับคำปรึกษา คำแนะนำ ในการวางระบบบริหารงาน และสามารถที่จะมองภาพธุรกิจแบบองค์รวม ที่จะทำให้เจ้าของกิจการมองกิจการได้ครอบคลุม และนำพาธุรกิจประสบความสำเร็จ หรือรอดพ้นการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแผนธุรกิจและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน รวมถึงให้คำปรึกษาและวางระบบการบริหารงาน

  • 1. พูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการรับบริการ และลักษณะธุรกิจ
  • 2. เสนอ Proposal ให้แก่ลูกค้า พร้อมกำหนดราคาและระยะเวลาเบื้องต้นในการทำงาน
แพ็กเกจ
แผนธุรกิจ (Business Plan)
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ลูกค้าจะได้รับแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดในรูปแบบไฟล์ PDF ที่พร้อมยื่นนำเสนอตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า จำนวน 1 ฉบับ เนื้อหาภายในหลักๆ จะประกอบไปด้วย - Business plan หรือแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง แผนที่ได้รับสามารถนำไปกรอบและแนวทางในการปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอเท่านั้น - การจัดทำประมาณการทางการเงิน - กรณีธุรกิจใหม่มีการใช้ทรัพยากรทางการเงินร่วมกับธุรกิจเดิม จะจัดทำผลกระทบทางการเงินต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน (The gamut of financial perspective)

วางระบบการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

เข้าศึกษากิจการ ณ สถานประกอบการ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน หลังจากนั้น จะนำเสนอคำแนะนำพร้อมรูปแบบและข้อมูลมาตรฐานในการจัดการประชุมผลการดำเนินงานประจำเดือน หรือ รายไตรมาส หรือประจำปี ตามที่ได้ตกลงกัน ลูกค้าจะได้รับไฟล์ PDF สรุปการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นพร้อมคำแนะนำ รวมถึงตัวอย่างไฟล์ Presentation ของการประชุมรายงานผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

วางระบบการบริหารงาน/แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategy Execution) ทั้ง 3 ระดับ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เข้าศึกษากิจการ ณ สถานประกอบการ, ศึกษาแผนกลยุทธ์ของลูกค้า และร่วมหารือ 2-5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับบริการและความซับซ้อนของงาน กรณีวางระบบงาน จะนำเสนอคำแนะนำพร้อม Workflow ของกิจการแบบภาพรวมที่จะระบุจุดเน้นย้ำสำคัญที่เจ้าของกิจการควรพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรณีแปลงกลยุทธ์ จะให้คำแนะนำรูปแบบมาตรฐานในการทำ Strategy map และเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติถึงในระดับกิจกรรมการทำงาน ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ PDF การเข้าพบและให้คำแนะนำแต่ละครั้ง และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

ฟรีแลนซ์
BusinessFit

BusinessFit คือทีมงานมืออาชีพด้านสินเชื่อ กลยุทธ์และการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ทำงานจริงกว่า 20 ปี จากประสบการณ์ทำให้เรารู้ข้อจำกัดของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ธุรกิจของเราคือ การสนับสนุนช่วยเหลือ SME หรือผู้ที่กำลังเริ่มธุรกิจ Start-up หรือมีปัญหาเรื่องการตลาดและการเงิน

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน