จัดทำบัญชีสำหรับผู้บริหาร I จัดทำบัญชีและยื่นภาษี I ปิดงบการเงิน I Budgeting plan I ตรวจสอบบัญชี

- ให้บริการจัดทำบัญชีและภาษี ประจำเดือน/ประจำปี - รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน/ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - บริการให้คำปรึกษา ร่วมกำหนดวางแผนออกแบบระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน - การจัดทำ Budgeting plan ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายองค์กร - การจัดทำบัญชีบริหาร (Managerial accounting) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเห็นพฤติกรรมรายรับ พฤติกรรมต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้การกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานผ่านตัวเลขทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น : ในกรณีนี้ หากใช้บริการร่วมกับการวางระบบการประชุมรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน/รายไตรมาส/ประจำปี จะเสริมในเรื่องการประชุมติดตามการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำบัญชีสำหรับผู้บริหาร I จัดทำบัญชีและยื่นภาษี I ปิดงบการเงิน I Budgeting plan I ตรวจสอบบัญชี

  • 1. ศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ ปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการ
  • 2. นำเสนอทางเลือก แนวทางแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แพ็กเกจ
จัดทำบัญชีและยื่นภาษีรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- คำปรึกษาและแนะนำการจัดการระบบเอกสาร - คำแนะนำในการจัดทำ 'บัญชีสำหรับผู้บริหาร' เพื่อสะดวกต่อการกำกับ ดูแล กิจการ - บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร - จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) (ภ.ง.ด.3) (ภ.ง.ด.53) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจำเดือน - จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคม - จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50)

ตรวจสอบบัญชีรายปี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.) รายการปรับปรุงทางบัญชี (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกิจการ สิ่งที่ควรปรับปรุง - แก้ไข เพื่อให้งานบัญชีและการวางแผนภาษีมีความถูกต้องมากขึ้น 2.) รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นสำหรับงบการเงินที่ไม่มีรายการระหว่างปี (งบเปล่า)

วางระบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) I Budgeting plan ประจำปี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ศึกษาและทำความเข้าใจกิจการและงบการเงินประจำเดือนที่จัดทำอยู่ในปัจจุบัน - นำเสนอคำแนะนำ พร้อมรูปแบบมาตรฐานในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนให้แก่ผู้บริหาร เพื่อสะดวกแก่การกำกับ ดูแล กิจการ - ในบางกรณีอาจต้องมีการจัดทำ Benchmarking เทียบกับกิจการอื่นที่ใกล้เคียงกัน - กรณีการจัดทำงบประมาณ (Budgeting plan) ต้องขอทราบวัตถุประสงค์การจัดทำ พร้อมศึกษาผังบัญชีและรูปแบบการบันทึกบัญชีก่อน แล้วจึงจะให้คำปรึกษา แนะนำ หรือทางเลือก **ระยะเวลาและราคาขึ้นกับความซับซ้อนของงาน

ฟรีแลนซ์
รัสรินทร์

BusinessFit คือทีมงานมืออาชีพด้านสินเชื่อ กลยุทธ์และการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ทำงานจริงกว่า 20 ปี จากประสบการณ์ทำให้เรารู้ข้อจำกัดของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ธุรกิจของเราคือ การสนับสนุนช่วยเหลือ SME หรือผู้ที่กำลังเริ่มธุรกิจ Start-up หรือมีปัญหาเรื่องการตลาดและการเงิน

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน