วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS - Coding และ Cleaning ข้อมูล - Descriptive statistics เช่น ร้อยละ มัธยฐาน ฐานนนิยม - วิเคราะห์ทางสถิติในเรื่องขอข้อตกลงเบื้องต้น - วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบ เช่น ANOVA Chi-square test เป็นต้น - การทำนายโดยใช้ Simple/Multiple Regression

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

  • 1. แจ้งเรื่องที่ต้องการทำ ตัวแปร วัตถุประสงค์ รายละเอียดต่าง ๆ และตกลงราคา
  • 2. เริ่มการวิเคราะห์โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
บทที่ 4-5 รวม 2500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- output แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น - output ตอบตามวัตถุประสงค์ เขียนบรรยายบทที่ 4-5 ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล

วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือการเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS โดยใช้เทคนิคทางสถิติต่าง ๆ เช่น t-test,regression,ANOVA,Chi-square เป็นต้น

บทที่ 1-3 บทละ 1500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ word และ pdf ของบทนั้น ๆ รวมถึงอ้างอิง

ฟรีแลนซ์
Thanita

นักศึกษาสาขาสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำ และถนัดการทำ Privot table รวมถึง Dashboard

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน