Marketing plan/Content strategy

วางแผนการสื่อสารการตลาด (Communication Plan) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) / การวางกลยุทธ์ในการทำ Content เพื่อให้สามารถสร้าง Content ไปสู่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่ต้องการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (Content strategy)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Marketing plan/Content strategy

  • 1. นัดรับบรีฟ เพื่อคุยรายละเอียด
  • 2. ทำแผนแรกเสนอภายใน 7 วัน
แพ็กเกจ
Full Mega Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

Checklist สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มออนไลน์ - การกำหนดตัวตน และควบคุม Branding - แผนการสื่อสารทางการตลาด และแนวทางการวางแผนคอนเทนต์ - วิธีการบริหารจัดการพนักงานเพื่อรับมือลูกค้าที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ - แผนการใช้งบประมาณ และสื่อโฆษณาออนไลน์เพื่อหาลูกค้าใหม่ - เทคนิคการหา Insights จากลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการทำการตลาด และการให้บริการในอนาคต -รับปรึกษาและแนะนำหลังส่งงานแบบสมบูรณ์ 5 วัน *บริการนี้ไม่รวมการจัดทำสื่อ รูปภาพ และการซื้อสื่อออนไลน์

Objective Based Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของแต่ละแคมเปญ เช่น - ภาพรวมธุระกิจ - แผนการโปรโมท/ช่องทางการโปรโมท - ไอเดีย social media post - ข้อแนะนำ การดำเนินการต่อด้วยตนเอง - ข้อควรระวัง/คู่แข่ง - งบประมาณที่ควรใช้ในแต่ละส่วน - Conversion - Acquisition - Etc. และ อื่นๆ

ฟรีแลนซ์
Ekapat

My name is Ekapat Pornpongmetta, I graduated from Mahidol University International College (MUIC) with Marketing degree. Within several years of working as an marketing specialist/planner in a few digital marketing agencies provided me rich experiences in overall marketing and problem solving skill.

10/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน