milestone

Power BI ,Insights on a Power BI Visual วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

วิเคราะห์งานทุกชนิดโดย Power BI Insights on a Power BI Visual 1.งานคลังสินค้า อายุของสินค้าในคลัง คำนวณกำหนดMin Max ด้วย คณิตศาสตร์ ,สถานะของสินค้าแต่ละItem ในคลังสินค้า 2.งานบัญชี รู้สถานะของทรัพย์สินต่างๆ 3.วิเคราะห์ยอดขาย , Product , กลุ่มลูกค้า 4.วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตต่างๆ , คำนวณกำไรจากการขาย 5.วิเคราะห์ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 6.วิเคราะห์แบบประเมินและข้อสอบด้วยวิธีทางสถิติ 7.งานอื่นๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ ตามรูปแบบที่ต้องการทราบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Power BI ,Insights on a Power BI Visual วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

  • 1. ใช้ไฟล์ Excel ในการสร้างงาน
  • 2. สร้างกราฟในหลายมุมมอ
แพ็กเกจ
Power BI Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1..การคำนวน , สร้าง template เพื่อบันทึกข้อมูล , วิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard Excel หรือ Power BI Dashboard วิเคราะห์งานต่างๆ 2.สอนหรือทำงานให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้น 5.ราคา 3,000 ถึง 10,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับ ขนาดและจำนวนไฟล์)

Insights Power BI Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.ทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบ เช่น Excel , Sheet ,Power BI Dashboard และอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.วางแผนรูปแบบการบันทึกข้อมูล ช่วยแก้ไขและปรับเปลี่ยน 3.แนะนำการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.cleansing ต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อย 5.วิเคราาะห์ข้อมูลด้วย Excel Dashboard , Power BI Dashboard 6.สามารถเชื่อมข้อมูลจำนวนมากๆ เข้าด้วยกันได้ 7.สอนวิธีการใช้งาน เบื้องต้นทั้งหมด 8.ราคา 15,000 - 50,000 บาท ราคานี้จะรวมการให้คำปรึกษาหลังจบงานเพิ่มเป็นเวลา 3 ถึง 6 เดือน

ฟรีแลนซ์
sirichai

มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Data Analysis ในงาน Operation เช่น งานคลังสินค้า , ขาย , จัดซื้อ, การเงิน , บัญชี , ผลิต ทำงานด้วย Dashboard Power BI , Excel สามารถใช้ Function Excel ได้อย่างดี

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน